Öresundstullen

Från fyrwiki
Version från den 13 november 2019 kl. 19.31 av Leif.elsby (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till navigering Hoppa till sök

öresundstullen, en tull införd 1429 och upphävd 1857 för att få passera Öresund eller Bälten med fartyg. Den varade i mer än 400 år. Den betalades till den danske kungen.

Tullen gav upphov till ideliga tvister mellan Danmark och andra länder. Tullen var (bidragande) orsak till flera av krigen mellan Sverige och Danmark. Tullen var (bidragande) orsak till byggandet av Göta kanal. Då slapp man nämligen att passera Öresund och betala tull till den danske kungen. 
Den danske kungens överhöghet över Öresund var en sanning i Danmark men blev aldrig erkänd internationellt. För Danmark gav öresundstullen under lång tid mycket stora inkomster. Under den senare delen av 1500-talet svarade den för två tredjedelar av Danmarks statsinkomster. 
Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

DKFlag.jpg Symbol fyr.jpg Historik.jpg Kompassros ritad.jpg

Heslingör före 1856. Ur Minnesalbum 1914-1924

I korthet

Södra Östersjön hävdades vara ett danskt innanhav. Vid denna tid hörde till Danmark: Norge med Jämtland, Härjedalen och Bohuslän, det nuvarande Danmark inklusive Slesvig- Holstein och Bornholm, därutöver Halland, Skåne, Blekinge, Gotland och Ösel, varför "den danske kungens strömmar" ansågs inkludera hela södra Östersjön inklusive nyckeln till denna genom företrädesvis Öresund samt den danska västkusten ner till Elbe. Därutöver hörde Färöarna och Island till Danmark.

Tullen infördes 1429. Sverige var då i union med Danmark och åtnjöt därför tullfrihet i många år.

 • Denna inskränktes och var en av orsakerna till det svensk- danska kriget 1643-1645.
 • I freden vid Brömsebro 1645 återfick Sverige med besittningar tullfrihet men förlorades 1720 i freden i Fredriksborg.
 • Tullen avskaffades 1857.

Klarering

Vid färden genom Öresund användes leden genom Drogden. Flintrännan utmärktes först på 1870-talet.

 • Alla handelsfartyg tvingades därför att avbryta sin resa och gå in i Helsingör eller Köpenhamn för att göra tullklareringen.
 • Procedurerna var omständliga och tog lång tid.
 • I samband med uttagandet av tullen avtvingades även vissa "småavgifter" såsom fyr- och båkavgifter, skrivpenningar, fattigpenningar och lästavgifter.
 • Mot dessa "småavgifter" gav den svenska tullfriheten inget skydd.
 • Tullen retade gallfeber på de på Östersjön sjöfarande nationerna.

Historik

1429 infördes öresundstullen av Erik av Pommern (1382-1459), (1397 krönt som kung för Sverige, Danmark och Norge i Kalmar. Kalmarunionen bildades 1389 och upplöstes 1521).

 • Tullens storlek fastställdes ursprungligen till en engelsk rosenobel per fartyg.
 • Så länge som Sverige var i union med Danmark- Norge var svenskarna befriade från tullen.
 • De drabbade länderna protesterade mot tullen.

1544 i Speier erkände dock Nederländerna och kejsar Karl I den danske kungens rätt att ta ut öresundstullen.

1560 i Odense erkände även Hansan den danske kungens rätt att ta ut öresundstullen.

1567 öppnades Öresund åter efter att under det nordiska sjuårskriget ha varit spärrat. Till tullen hade nu lagts en avgift beräknad efter lastens värde, vilket nära nog tredubblade inkomsterna från tullen.

1570 i freden i Stettin med Danmark bekräftades Sveriges frihet från öresundstullen, men i freden utkrävdes det första Älvsborgs lösen (150 000 riksdaler).

Ända in i 1600-talet betjänade de svenska fartyg som passerade Öresund lokalhandeln eller trafiken mellan Lödöse/Göteborg och städerna i Östersjön.

 • Sveriges handel på utlandet förmedlades av nederländska eller andra främmande nationers fartyg.
 • Dessa beskattades med öresundstullen.

1631 utseglade genom Öresund 1686 stycken fartyg. Lika många seglade in.

 • Av de utseglande kom 1273 stycken (76%) från hamnar där Sverige uppbar tull.
 • Vid denna tid höll Östersjön således på att bli ett svenskt innanhav.
Intäkter till Danmark från öresundstullen:
 • 1636 226 000 Rdr
 • 1638 482 000 Rdr
 • 1639 618 000 Rdr
 • 1641 505 000 Rdr
 • 1642 405 000 Rdr

1645 i freden i Brömsebro med Danmark erhöll Sverige "med alla sina underlydande landsändar" obegränsad och obesvärad tullfrihet i Öresund och Bälten samt vid Glückstadt (floden Elbe med Hamburg). Danmark avträdde till Sverige landskapen Jämtland, Härjedalen, Gotland och Ösel, samt tidsbegränsat till 30 år som pant för tullfrihetens säkerhet landskapet Halland. Sverige kom nu att omfatta Sverige (utom Bohuslän, Skåne och Blekinge), Finland, Ingermanland, Estland, Livland, Pommern och Wismar.

1645 nödgades Danmark att i Kristianopel ingå ett särskilt fördrag med Nederländerna, för vilka öresundstullen nedsattes till omkring ¼ samt att tullen vid Elbe (Glückstadt) slopades.

1658 i fredsfördraget i Roskilde, 1660 i freden i Köpenhamn och 1679 i freden i Lund bekräftades Sveriges frihet från att betala tull i Öresund.

1720 i freden vid Fredriksborg miste Sverige tullfriheten.

1700-talet blev en relativt stabil period för öresundstullen.

1768 föreslog den danske kommendörkaptenen Adreas Lous att fyrar skulle uppföras både på Nakkehoved och på Kronborg för att göra inloppet till norra Öresund säkrare.

 • För att kunna skilja ljuset från Kullen skulle en dubbelfyr inrättas på Nakkehoved.

1772 den 1 april tändes fyren på Kronborg och de två på Nakkehoved.

 • Öresundstullen höjdes med hänvisning till fyravgiften för dessa.
 • Detta accepterades dock inte av de sjöfarande.
 • I en kunglig förordning daterad 17 augusti 1772 meddelades då att om inte avgiften accepterades så skulle fyrarna släckas den 1 december 1772.
 • Och det datumet släcktes fyrarna och förblev så släckta i 28 år tills de 1800 åter tändes.

1808-1812 under napoleonkrigen skedde en omfattande smyghandel med livsmedel och förnödenheter från skåne- och blekingekusten till Storbritannien, se Hanö. Med engelska örlogsfartyg assisterade konvojer avseglade från Karlskrona trängde genom Öresund och Bälten och via Vinga till England. Se Saumarez

Under 1800-talet ökade kommunikationerna och tullen ifrågasattes allt mer av allt fler stater. Göta kanal byggdes delvis för att slippa öresundstullen.

1855 förklarade Förenta Staterna att man i den 1856 med Danmark utlöpande handelstraktaten inte längre tänkte fortsätta att betala tullen.

1857 den 14 mars undertecknade ett antal länder en traktat att öresundstullen skulle upphöra mot att Danmark fick en ersättning av 30 476 325 riksdaler danskt riksmynt. Se riksdaler

 • Denna summa skulle fördelas i proportion till ländernas handel genom sundet.
 • Länderna var Sverige- Norge, Belgien, Frankrike, Nederländerna, Preussen och sex andra tyska stater, Ryssland, Storbritannien och Österrike.
 • Sverige betalade 1 590 503 rdr danskt rmt.

1857 den 1 april upphörde öresundstullen.


Jfr fyr- och handelshistoria, Öresund, riksdaler, danskt fyrväsende, Saumarez.