Trelleborg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Trelleborg, även stavad Trälleborg, stad med hamn, lotsplats, obemannad hamnfyr, fyrskeppsstationen Trelleborgsredd och Trelleborg kassunfyr. Södra Östersjön.

Hamnen var utrustad med radiofyr och mistsignalering för färjorna. 
Utanför låg fyrskeppet Trelleborgsredd, som senare ersattes av Trelleborg kassunfyr.
Bil- och järnvägsfärja med bland annat Travemünde, Rostock och Sassnitz (den senare via Arkona fyr). 
Trelleborg karta ritad.jpg
Oc 4s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Symbol fsk.jpg Symbol kassfr.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Trelleborg hamnfyr, västra piren. Foto Magnus Rietz 2015.
Trelleborg hamnfyr, västra piren. Foto Tore Olsson 1996.
Trelleborg hamnfyr, västra piren. Foto Esbjörn Hillberg.
Trelleborg hamnfyr, västra piren. Foto Esbjörn Hillberg.
Trelleborg hamnfyr, västra piren. Vykort.
Trelleborg hamnfyr med färja, västra piren. Vykort.
Trelleborg hamnfyr, västra piren från sjön. Foto Lotsverket.
Trelleborg östra piren håller på att färdigställas. Foto Seved Walter 1958.
Trelleborg hamnfyr, östra piren. Foto Ralf Roletschek 2007.
Trelleborg hamnfyr, västra piren. Foto Seved Walther.
Tågfärjan M/S Trelleborg anländer till Trelleborg, västra piren. Foto NN 1958.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
662100 C 2428 N 55 22, O 13 09 (släckt) 11 aldrig bemannad
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1897 1897 1923 aldrig bemannad 15,6 16,9


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Trelleborgs lotsplats. Belägen i Trelleborgs stad, Malmöhus län. Postadress och telegramadress: Trelleborg.

I bottnen av den flacka och öppna bukt, som bildas av Smygehuk i öster och Kämpinge i väster, ligger Trelleborg. Någon annan naturlig betingelse för en hamn än inbuktningen och det jämnt uppgående grundet erbjuder ej platsen. Ankarsättningen, ehuru öppen för vindar från sydost över syd till väst, är god, och det jämnt avtagande djupet gör det möjligt att på ankarsättningen rida ut även en pålandsstorm.

Över denna ankarsättning skeppades varor, mest spannmål, från (dåvarande byn) Trelleborg långt innan hamn fanns eller ens var påtänkt. Den ökade handels- och sjöfarten vid Trelleborg föranledde lotsdirektionen att föreslå tillsättandet av lotsar under Skanörs lotsåldermansskap, vilket skedde genom ett kungligt brev den 4 mars 1823. De skulle ankra upp fartyg på lämpligaste plats eller förtöja dem vid utlagda bojar. Den uppgjorda staten upptog an mästerlots, en sekundlots och en lotslärling.

Lotsar

Den 12 maj 1823 tillsattes den första lotsen H. Bentin. Han blev omedelbart konstituerad, hedrad, benämnd och avlönad som mästerlots med en årslön av 10 riksdaler banco jämte fritt mulbete för en ko. År 1845 tillsattes ännu en lots, M. Ahlström, med en årslön på stat av 5 riksdaler banco.

Bentin efterträddes av kofferdistyrmannen O. Pettersson och Ahlström av kofferdiskepparen M. Mattsson. Under den senares tjänstetid tillsattes sjökaptenen Wilh. Fred. Norberg (sedermera överlots av 1:a grad i Malmö lotsfördelning) som lotsålderman. Han var tillika den förste hamnkaptenen i Trelleborg. Norberg efterträddes i såväl lotsåldermans- som hamnkaptensbefattningen av M. Påhlsson, vilken i sin ordning efterträddes av sonen J. M. Dahl. Pettersson och Mattsson efterträddes av lotsarna L. Dahlström och J. Bruhn. Efter dessa sist nämnda kommer den nuvarande personalen på platsen.

Hamnen

Hamnen påbörjades år 1861, och togs med stort förutseende till i omfånget vad vågbrytaren beträffar. Med begränsade medel utfördes här ett arbete som väcker beundran. År 1865 kunde fartyg om 8 fots (2,4 m) djupgående gå in i hamnen, och djupet ökades kort därefter till 11 fot (3,3 m). Hamnen fördjupades successivt, så att den år 1873 kunde anlöpas av fartyg med 13 fots (3,9 m) djupgående, år 1883 av 16 fots (4,8 m), år 1900 av 19 fots (5,7 m) och numera av 21 fots (6,3 m) djupgående fartyg. Tiotusentonnare är numera ej ovanliga gäster i hamnen.

Trelleborgs hamn var under segelfartygens tid en mycket anlitad nödhamn. 'Vinddrivare' erinrade sig, då de låg och slogs mot ostliga vindar, 'Trelleborgs hamnagrav', och styrde dit. Västra hamnen kunde vid sådana tillfällen vara packad full med vinddrivare.

Minlotsning

Den märkligaste perioden i lotsplatsens historia är emellertid den, som den nuvarande personalen fått vara med om, världskrigets år, då minlotsning ägde rum förbi de tyska, danska och svenska minfält, som utlagts vid och i södra inloppet till Öresund. De flesta neutrala fartyg på väg från Östersjön upp genom Öresund angjorde Trelleborg för erhållande av underrättelser, order och lots. Under denna tid ställdes höga krav på personalen, som fick arbeta dag och natt under farliga och prövande förhållanden. Till förstärkning av lotsantalet var då i Trelleborg stationerade lotsar från Öresunds södra lotsstation, vilka efter uppgjord fördelning skulle ta vissa lotsningar.

Lotsbåt och dramatik

Den första lotsbåten - frånsett de allra äldsta ej kända - var en större öppen båt, vilken den 2 november 1877 under en orkanliknande storm blev vid bordningen för ombordsättning av lots överseglad och sänkt av råsegelskonaren 'Hilma'. Vi detta tillfälle blev lotsarna Påhlsson, Mattsson och Dahlström räddade genom att de klängde sig fast vid stampdäverten och i fockrösten. Än en gång har bordningen krävt ett liv, då mästerlotsen Dahlström gick överbord en decembernatt vid nedstigandet i båten efter fullgjord utlotsning av en ångare.

År 1877, efter det den förut omtalade öppna båten sänkts, tilldelades lotsplatsen en präktig båt, heldäckad kronolotskutter, byggd helt av ek. Den tjänstgjorde på platsen till år 1916, då den avlöstes av en av lotsarna själva anskaffad däckad motorkutter. En mindre motorbåt anskaffades redan år 1901.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Johan Martin Dahl, f. 1852
 • Lots: Lars Dahlström, f. 1841
 • Lots: Johan (Johansson) Bruhn, f. 1846
 • Lotslärling: Fredrik Carl Christian Henrik Thuresson, f. 1867

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Hamnen och dess fyrar

Trelleborg är Sveriges sydligaste stad och fick sina stadsprivilegier 1257. Trelleborg var under medeltiden centrum för det skånska sillfisket men saknar naturlig hamn vid den långgrunda kusten. Hamnen anlades vid mitten av 1800-talet. En ränna muddrades i sanden cirka 100 m bred och 1 M lång. För angöring anordnades först en enslinje med spegelförsedda lyktor (Trelleborgs hamnfyrar).


Trelleborgs hamnfyrar, Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”2:ne hamnfyrar med fasta, röda sken. Lat. N. 55° 22’,5. Long. O. 13° 9’,3. På stadens lastbrygga är till rättelse för inseglingen i hamnen anbringade tvenne större fyrlyktor, som båda lysa med rött sken. Den yttre har 40 och den inre 46 fots höjd över vattenytan. De stå 1150 fot från varandra, och hållna överens utvisa de kursen NNO 1/2 O, som fartyg böra styra för att ingå i hamnen. Lysvidden är under gynnsamma omständigheter 6 minuter. Fyrlyktorna är anbringade och underhålls på stadens bekostnad. De hålls tända varje natt den tid is ej hindrar inlöpande i hamnen. Lotsar passar upp i staden.”


1863 anlades fyrplatsen Trälleborgs hamn. Fyrarna, på ett avstånd från varandra av 310 m, äro överens i 16,5 grad.

1897 uppfördes på hamnens östra pirhuvud ett åttasidigt torn i järnplåt. Fyrapparaten var fotogenlampa med veke och 4:e ordningens lins. Ritat av J Höjer. Vitt 15,6 m högt järntorn med svart mittelbälte.

 • Fyren visar vitt, intermittent sken från 318 över 0 till 47 grad; V om denna sektor rött, fast sken och O därom grönt, fast sken.
 • Fyrkaraktär: F RG och Int(2) W 30s 11M; 2 korta, tätt på varandra följande förmörkelser var halv minut. Ljus 24 sek, mörker 2 sek, ljus 2 sek, mörker 2 sek.

Original optik: 4:e ordningen (500 mm) dioptrisk trumlins 2 fack á 90° med catadioptrisk krona (6 ringar) och krans (3 ringar) samt katadioptrisk spegellins 2 fack a 90° (9 prismor), von Otters klippapparat (persiennapparat) med urverk och lod (vikt 55 kg, lodlina 25 m), envekig oljelampa för konstant nivå (s.k. Nivålampa).

1899 uppfördes på samma pirhuvud ett hus med "mistsignalkanon enligt kommendör Engströms konstruktion". Under osiktigt väder och då postångaren från Sassnitz väntades avlossades var tredje minut ett skott.

1902 erhöll fyrplatsen en handmist.

1909 uppfördes på hamnens västra pirhuvud en fyr. Lykta på 5 m hög vit ställning.

 • Bekostades av Järnvägsstyrelsen. Övertogs av Lotsverket.

1923 utbyttes östra fyrens fotogenlampa mot elektriskt ljus.

1930 uppfördes i yttre delen av hamnens inseglingsränna Sveriges första kassunfyr, vid namn Trelleborg.

1935 helautomatiserades den östra fyren.

1958 släckte den östra fyren och drogs in.

 • Samtidigt tändes de synkrona ensfyrarna Trelleborgsrännan Östra, nedre respektive övre, samt Trelleborgsrännan Västra, nedre respektive övre.
 • Trelleborgsrännan Östra, nedre, står på det östra pirhuvudet vid hamninloppet. Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke på äldre fyrtorn, vitt med svart bälte.
 • Trelleborgsrännan Västra, nedre, står strax V om västra pirhuvudet. Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke på vit och röd ställning.
 • De övre står 500 resp 540 m från de föregående. Fyrlykta och vitt trekantigt dagmärke på vit och röd ställning.

1968 var färjesignalerna från Trelleborg varningssignaler för andra fartyg än färjorna. När färja var på utgående visades utåt sjön från fyrarna Trelleborg (ca 310- ca 060°) och Trelleborgsrännan Östra, nedre (ca 355-ca 040°) rött fast sken (F R). Signalljuset tändes 30 minuter före färjans avgångstid och släcktes när den passerat fyren Trelleborg.

 • Optisk karaktär: Trelleborgsrännan Östra, nedre respektive övre, samt Trelleborgsrännan Västra, nedre respektive övre alla: Int W 4 s 9,8 M. Lins av 6:e ordningen. Synkront el-ljus. Lyshöjd: nedre 12 m, övre 22,5 m.

Fyrljus vid färjelägena: Två ensfyrar var anordnade för vardera färjeläget, visande grönt fast sken (2 F G) för det södra och orange fast sken (2 F orange) för det norra färjeläget.

Mistsignalering för färjorna:

1) För avgående och ankommande färjor signalerades från fyren Trelleborgsrännan Östra, nedre, med Nautofon: 1 ljud var 30 s (6 + 24). Tonfrekvens 300 Hz.
2) För ankommande färja signaleras från piren mellan färjelägena med ett lågtonigt signalhorn: 1 ljud varje sek.
 • Cirkulär radiofyr: RC 371. Räckvidd: 30 M. ID-signal: TR. Frekvens: 308,0 kHz. Ingick i kedjan Drogden (dansk), Hestehoved (dansk), Trelleborg, Stevns (dansk).

1997 flyttades Trelleborgsrännan Västra, nedre, till yttre västra pirhuvudet, 858,7 m från Trelleborgsrännan Västra, övre.

Nuvarande karaktär (östra ensfyrarna): Oc Y 4 s 14,7 M. Enslinje i 013,9°, östra kanten farleden.

Nuvarande karaktär (västra ensfyrarna): Oc Y 4 s 14,7 M. Enslinje i 014,2°, västra kanten farleden.


Nuvarande optik (utanpå gamla fyren): fyrlykta.

Nuvarande karaktär (utanpå gamla fyren): Oc Y 4s 14,7M. Lyshöjd 12,0 m. Ensfyr. Fyrens nedre del är fasadbelyst.

Personal

Fyrarna var obemannade men krävde ändå tillsyn. På fotogentiden bestod arbetet av att fylla på bränsle, trimma veken, göra rent lampglas, glasrutor och skivorna som bildade sektorer.

Med fyren automatiserad med AGA-ljus behövdes bara tillsyn då och då för att kolla att allt var OK.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Trelleborg

Trelleborgsredd

Fyrskeppsstation utanför hamnen. Se Trelleborgsredd.

Trelleborg kassunfyr

Kassunfyren som ersatte fyrskeppsstationen. Se Trelleborg kassunfyr.

Kustartilleri

På platsen fanns under andra världskriget här verksamhet för kustartilleri.

Under 1970-talet byggde försvaret på några strategiskt viktiga platser ersättningssystem för äldre kustartilleri. På militärt språk betecknades de ERSTA (ERSättning Tungt Artilleri). De batterier som blev färdigställda var placerade vid Söderarm, Landsort, Slite, Ystad, Trelleborg och Holmögadd. Söderarm stod klart 1977 och Holmögadd blev det sista batteriet och var klart 1983.

2003 avvecklade försvaret dessa verksamheter.

Idag är allt skrotat och plomberat, det enda som finns kvar intakt är 3:e pjäs på Öja, vid Landsort. Den ägs av Statens Fastighetsverk som förvaltar den som musealt byggnadsminne.

Bilder och mer info: KA-batteriet på Landsort.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej
Ägare Trelleborgs hamn
Kontaktperson Trelleborgs hamn 0410-363700.
Vägbeskrivning Hamnen i Trelleborg på östra pirhuvudet vid hamninloppet
Övrigt Med anledning av kontinentaltrafiken på Sassnitz uppförde Lotsverket 1897 en järnfyr ritad av Höjer. Fyren vars namn genom åren har varit Trelleborg, Trelleborg Östra (1923) och Trelleborgsrännan Östra Nedre (1959) är belägen på östra pirhuvudet. Den hade en vit sektor om 95° mot havet och på sidorna av denna en grön respektive röd sektor om 42,5°. Den elektrifierades 1923 och fick en 200W lampa som sedan 1935 byttes mot en 500W lampa (110V). År 1955 indrogs fyren, tornet kvarstod och blev fasadbelyst samt försågs från 1959 med en särskild fyrlykta och ett vitt trekantigt dagmärke på en utriggad arm.

År 1909 byggdes även en fyr på västra piren (Trelleborg Västra) som bestod av 5 m hög vit järnställning på vilken det fanns en AGA lykta med en 6:e ordn. (300 mm) dioptrisk trumlins och en röd glascylinder runt om linsen. Fyren ersattes 1958 av två ensfyrar Trelleborgsrännan Västra Nedre och Övre som då elektrifierades.

Mistsignalering sköttes med Engströmskanon från 1899. Man sköt ett skott var tredje minut vid tjocka när postångaren väntades från Sassnitz. Från 1902 användes även en mistlur för handkraft som år 1911 byttes mot en elektrisk siren.

År 1930 byggdes på 6,5 m djup vid mynningen av Trelleborgs inseglingsränna Sveriges första kassunfyr Trelleborg (nr 658800, int.nr. C 2424), 3:e ordn. medel (800 mm) dioptrisk trumlins 180° + skärm 180°, 2x1000W 120V lampor (reserv 2x40W 10,3V), klipp, fotocell. Fyren är ett svart 14,7 m högt delvis granitklätt betongtorn med vitt bälte och uppe på tornet en vit tiokantig fyrkur stående på en grå sockel.

Skydd enligt lag Trelleborgs kassunfyr (ägare SjöV) är Statligt byggnadsminne 1978

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Skånes sydkust

Klicka här för att se fyrarna på Skånes sydkust.


Jfr Södra Östersjön, svenskt fyrväsende, fyroptik, fyrljusreflektor, hamnfyr, järnfyr, spegellins, Trelleborgsredd, Arkona