Sundsvalls lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sundsvalls lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Luleå lotsfördelning till Stockholms lotsfördelning.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Lungö karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Sundsvalls lotsfördelning. Kontoret låg i Sundsvall.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Bror Carl Wennerström, f. 1847
  • Överlots av 1:a grad: Johan Rudolf William Liljeqvist, f. 1862
  • Biträde: Anders Fredrik Erling, f. 1841

Chefsångaren "Sundsvall"

1894 arbetade här:

  • Maskinist: Carl Frithiof Westerberg, f. 1861


Lotsfartyget Gävle Foto Håkan Löfgrens saml..jpg Lotsångaren Gefle arkiv.Sjöhistoriska museet.jpg

Lotsfartyget Gävle. Håkan Löfgrens samling, samt Lotsångaren Gefle, Arkiv Sjöhistoriska museet.

Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Fet stil betyder att platsen har både lotsar och fyrmän.

Lotsplats Lotsförman Mästerlots Lots Lotslärling Summa lotsar
Järnäs 1 - 2 1 4
Skag 1 - 3 3 7
Örnsköldsvik 1 - 2 1 4
Ulvön 1 2 1 1 5
Nyland 1 3 1 1 6
Härnö 1 3 4 5 13
Åstholmen 1 1 - 1 3
Sundsvall 1 7 3 11 22
Bremö 1 1 10 9 21
Stockviken 1 - 1 2 4
Agö 1 5 2 5 13
Lilljungfrun 1 5 5 10 21
Gåsholma 1 2 - 4 7
Gefle 1 6 7 5 19
Summa summarum 14 35 41 59 149

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fet stil betyder att platsen har både lotsar och fyrmän.

Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrmän
Krikeudde - 1 - 1
Storbådan - 1 - 1
Fsk Sydostbrotten 1 2 4 7
Husum - 1 - 1
Skag 1 1 1 3
Malmön - 1 - 1
Lungö 1 1 1 3
Härnö - 1 - 1
Åstholmen - 1 - 1
Draghällan - 1 - 1
Lörudden - 1 - 1
Bremö 1 1 1 3
Gran 1 1 - 2
Kråkö - 1 - 1
Agö 1 1 - 2
Batteriudden - 1 - 1
Saltviksudde - 1 - 1
Norrutharet - 1 - 1
Storjungfrun 1 1 1 3
Sundsmar - 1 - 1
Trödjehällan - 1 - 1
Eggegrund 1 1 1 3
Summa summarum 8 23 9 40

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Kartan visar några sjömärken i området år 1852

Laddar karta ...

BONDEN . Känningsbåk af trä, Till utseendet liknande ett kummel, uppfördt år 1846 på den 55 fot höga klippan Bonden. Båken, 27 fot hög, är fyrkantig samt rödfärgad. Lat. N. 63°26'. Long. 20°5' ost om Gr. Pl. VIII.

JÄRNÄSUDDE . Lotsplats. Stångmärke med tunna på toppen, uppfördt på skäret Järnäsklubb. Märket är 48 fot högt och står 9 fot öfver vattenytan. Längre in på skäret står en rödfärgad lotsstuga, som äfven synes utanför hamnen. Då den hålles öfverens med märket, inseglas fritt från grunden till Järnäs hamn. Lat. N. 63°26'. Pl. VIII.

STORHÄLLAN . Stångmärke, 50 fot högt, med fyrkantig tafla på toppen, hvilken, jemte den å stöttorne anbragte fotbeklädnaden, är hvitfärgad. Skäret, hvarå märket står, är beläget utanför Järnäs udde och har 13 fots höjd öfver vattenytan. Märket, uppfördt 1851, tjenar till rättelse för kustseglare och att utmärka denna udde. Pl. VIII.

STORBÅDAN . Under järnäs lotsplats. Stångmärke med tunna på toppen. Skäret har 9 fots höjd Märket är 60 fot högt och uppfördt till rättelse för inseglingen i Nordmalingsfjärden. Lat. N. 63°24'. Pl. VIII.

SKAG . Lotsplats. Wårdkase, 24 fot hög, stående på ett berg, som är 150 fot högt. Lat. N. 63°12'. Pl. VIII.

GRÅKLUBBEN . Vid inloppet till Skagens hamn. Stångmärke, uppfördt 1850, försedt med tunna på toppen samt hvitfärgad beklädnad å stöttorne. Skäret är 24 fot högt och sjelfva märket 54 fot. Tjenar till rättelse för angöringen af Skags udde. Lat. N. 63° 11'. Long. 19° 2' ost om Gr. Pl. VIII.

ULFÖN . Lotsplats. Wårdkase, upprest på största höjden å norra tredjedelen af ön, synes, liksom ön, långt till sjös. På södra Hamnberget å norra Ulfön står en lotsuppassningsstuga, som är rödfärgad. Pl. VIII.

FLASEN . På detta skär, beläget ytterst vid Barkarhålet eller sydöstra inloppet till Ulfö förträffliga hamn, skall under innevarande år ett 12 fot högt kummel af sten i rund form uppföras samt vitmenas och förses med en 10 fot hög stång med tunna på toppen. Skäret, 21 fot högt öfver vattenytan, tages om styrbord vid inseglingen till hamnen. Lat. N. 63°. Long. 18° 41' ost om Gr. Pl. IX.

HVALHUFVUD . Wårdkase , belägen på en ansenlig höjd å fasta landet vid Ångermanelfven, synes långt till sjös. Lat. N. 62°47'. Pl. IX.

HEMSÖ . Wårdkase , belägen på en ansenlig höjd å norra delen af denna ö, synes långt till sjös och utgör, jemte det kännbara berget å samma ö, Hemsö hatt kalldt, en god känning af landet och inloppet till Ångermanelfven. Pl. IX.

HERNÖ , Wårdkase och HERNÖKLUBB . stångmärke , båda belägna på Hernön; det förra å högsta höjden på westra sidan af ön; det sednare, som är 36 fot högt och har hvitmålad brädbeklädnad, på den 275 fot höga klubben. Dessa märken äro synbara långt till sjös, Hernöklubbs märke i Lat. N. 62°36' och Long. 18°3' ost om Gr. Pl. IX.

DALUND . Wårdkase , belägen på Dalunds-berget i Lat. N. 62°30' är en god känning för kustseglingen. Pl. IX .

SKEPPSHAMN . Kapell, beläget öster om Åstholmen, rödfärgadt och tjenar till rättelse för inseglingen i den lilla hamnen och fiskeläget under detta namn. Lat. N. 62°24'. Pl. IX.

ÅSTHOLM . Lotsplats. Wårdkase , upprest på södra udden af ön. Lat. N. 62°23'. Pl. IX.

BREMÖ KALF . Stångmärke med knapp på toppen och kloss derunder, är 46 fot högt. Klippan är 6 fot öfver vattnet. Märket tjenar till rättelse för seglingen genom Bremösundet. Lat. N. 62°10'. Pl. IX.

Anm. På norra stranden af ön är Bremö kase belägen.

KRÅKÖ . Under Agö lotsplats. Känningsträd, som utgör en god rättelse för inseglingen till Kråkösundet norr ifrån. På södra delen af ön, Kråkskatan kallad, är äfvenledes ett dylikt träd till rättelse för angöringen af sundet söder ifrån. Lotsarna bo och uppassa å Innerstön samt lotsa så väl genom Kråkösundet, som till staden Hudiksvall m. fl. hamnar. Pl IX.

LOTSHÄLL . Stångmärke , 30 fot högt, till ledning för inseglingen till Långvinds bruk. Pl. IX.

LILL-JUNGFGRUN . Tvenne stångmärken med hvitmålade tunnor under topparne samt hvitfärgad gles brädbeklädnad af hafssidan. Märkena, belägna utanför inloppet till Söderhamn, äro 66 fot höga. Af dessa står det ena på 5 fots hög grund å Lill-Jungfrun och det andra på det endast 3 fot höga skäret Norrutharet. Lotsarna bo på det S.O. ut belägna Rönnskäret, hvarest en rödfärgad lotsstuga är uppförd och hvarifrån de utgå samt inlotsa fartygen norr om Lill-Jungfrun till Söderhamn med flera ställen. Lill-Jungfruns märke är i Lat. N. 61°15'. Pl. IX.

STOR-JUNGFRUN. Fyr. Se Pl. I.

GÅSHÄLLAN . Stångmärke med tvänne tunnor på hjertspiran, är 40 fot högt och står på 20 fots hög grund. Lotsarne bo inom Gåsholmen, mottaga fartyg derutanför och lotsa söderut till Gefle samt norrut till Lilljungfrun. Lat. N. 61°. Pl. IX.

TRÖDJEHÄLLAN . Stångmärke, 30 fot högt, försedt på toppen med en fyrkantig, hvitmålad tafla och nedanför spirbandet med hvitfärgad fotbeklädnad. Det uppfördes år 1851 och tjenar till rättelse vid angörandet af norra inloppet till Gefle. Skäret är 12 fot högt. Lat. N. 60°48' och Long. 17°20' ost om Gr. Pl. IX

BÖNAN. Hamnfyr. Se Pl. I.

EGGEGRUND. Ledfyr. Se Pl. I.

EGGEGRUND. Spirbåk, till utseendet liknande en kase, är 45 fot hög och upprest på det skoglösa skäret Eggegrund. Höjden, hvarpå den står, är 29 fot öfver vattnet. Pl. IX.

BÅKHARET . Tvänne stångmärken med rödfärgade fotbyggnader af bräder i trehörnig form, hvaraf det westra, 50 fot högt, är försedt med trekantigt tecken å toppen samt det östra, 45 fot högt, med tunna. Dessa märken stå 50 alnar från hvarandra, det westra på 9 och det östra på 7 fots hög grund. Tjena till rättelse vid inseglingen, södra inloppet, till Gefle. Lat. N. 60°41'. Pl. IX. Anm. Lotsarne för Gefle lotsstation bo i staden, men hafva uppassning på Limön, hvarifrån de utgå fartyg till mötes.

MADERÖN. Kase , 30 fot hög, är ett godt känningsmärke för inseglingen till Skutskärs hamn och Harnäs bruk uti Geflebugten. Lat. N. 60°38'. Pl. IX.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal