Stora Fjäderägg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stora Fjäderägg, svensk ö och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet NO om Holmö, Norra Kvarken. Bemannad 1851-1967.

Västra Kvarken. På ön Stora Fjäderägg, i havsbandet NO om Holmö. Har varit utrustad med mistsignal, cirkulär radiofyr samt sändare för Decca Navigator. 2008 släcktes fyren.

StoraFjäderägg1872Strip.jpg

Stora Fjäderägg år 1872. Fyr och fyrplats i mitten. Ur Beskrifning 1872.


StFjäLudwigHavasi2020.jpg

Stora Fjäderägg år 2020, "stor kal holme" (1923) från sjösidan. Foto Ludwig Havasi 2020.


Holmögadd karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Ompysslad Stora Fjäderägg i kvällssol. Foto Tomas Berglund 2020.
Stora Fjäderägg. Foto Esbjörn Hillberg 2014.
Carl Olof Markström var fyrmästareStora Fjäderägg 1873-1908. Arkiv Ingela Markström.
Fyrarna Malören, Stora Fjäderägg och Holmögadd. Ur Underrättelser 1852 om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken.
Stora Fjäderägg som spegelfyr, före ombyggnad 1914. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg fyrplats före ombyggnad 1914. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg fyrplats 1914. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg fyrplats 1914. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg fyrplats 1914. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg den nya fyrmästarbostaden byggd 1914. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg fyrtorn 1921, påbyggt för andra gången. Nu med de paraboliska speglarna bytta mot lins. Foto Lotsverket.
Stora Fjäderägg med fyrvaktare Helmer Bäckström utanför fyren. Observera bifyrens öppning. Arkiv Helmer Bäckström.
Maskinhuset för mistsignal. Arkiv T Berglund.
Stora Fjäderägg c:a 1944-45. Fyrmästare Sven Lindkvist, Lennart och Inger Lindkvist. Arkiv Lindkvist.
Stora Fjäderägg 1945. Gudrun Lindkvist, fyr, fyrsamhälle och militärbarack. Den senare flyttades 100 m och blev sommarstuga. Arkiv Lindkvist.
Stora Fjäderägg Husen från öster 1990. Foto G Lindkvist.
Stora Fjäderägg Fyren 1990. Foto G Lindkvist.
Stora Fjäderägg får 12 voltslampa för att lysa på internationella fyrdagen 2018. Fyrens ägare Tomas Berglund håller i trådarna.
Stora Fjäderägg lyser på internationella fyrdagen. Foto Tomas Berglund 2018.
Nuvarande fyrmästare Tomas Berglund och fyren Stora Fjäderägg lyser ikapp på Internationella fyrdagen. Arkiv Tomas Berglund 2021.
Stora Fjäderägg kummel. 7,5 meter högt från 1888. Lotsstyrelsen byggde och använde det tillsammans med fyren i ens och två kummel i ens på Ängesön för utprickningen för Storgrundet. Foto Tomas Berglund 2019.
Stora Fjäderägg f.d. fyrbostäder, nu vandrarhem.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
078000 C 5856 N 63 49, O 21 00 (släckt) (16,5) F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1851 1851 1967 1967 13,5 34,5


Allmänt

Stora Fjäderägg är historisk mark med ett flertal fornlämningar och ingår numera i Holmöarnas naturreservat. Här har i många hundra år väster- och österbottningar och Gävlefiskare kämpat om de rika strömmingsfångsterna runt Holmöarna. Den idag släckta fyren byggdes 1851 och ljuset kom då från rovoljelampor. Här finns ett vandrarhem. Fyrplatsen är även ett populärt tillhåll för ornitologer som ofta ringmärker flyttfågel, havsörn och labb i området.

Enligt Svensk Lots 1923

... på högsta delen av en stor, kal holme, c:a 2,7 nm SO Holmö norra udde är inrymt ett 13,5 m högt rund, grått torn. På 34,5 m höjd ö mv visas tre täta vita blixtar var 15:e sekund i en enda stor sektor, se fyrlistan. Lysvidd 17 nm. I tornets nedre del visas på 26 m höjd ö mv vitt intermittent sken, se fyrlistan, i en sektor fritt norr om Falkgrunden. Lysvidd 15 nm. C:a 300 m från östra udden står den gulmålade sirénbyggnaden, varifrån mistsirén giver tre täta ljud varannan minut, se fyrlistan. På c:a 60 m avstånd väster om fyren stå fyrbetjäningens boställe och uthus, alla röda, samt en vit källare. Vid södra stranden finnas åtskilliga fiskarstugor och ett fiskarkapell. På holmens södra udde står på 3 hög grund ett 7,5 m högt, vitt kummel.

Hamn och insegling

Insegling: Hamnen ligger på öns sydvästra del och angörs söderifrån O Själahällhålet. En sandbank 100 m söder om kajen hindrar båtar med ett djupgående över 1 m att ta sig in.

Hamnbeskrivning: Liten hamn med dåligt skydd för sydliga vindar. I hamnen finns en träkaj med plats för två båtar. Hamnen har ingen service. En cementerad gångväg leder upp till fyrplatsen som ligger 900 m från hamnen. Vid fyrplatsen finns ett vandrarhem med torrdass och rinnande vatten.

Fyren tändes

1851 anlades fyrplatsen. Tornet av tegel var cirka 6 meter högt, försett med en lanternin av järn inrymmandes paraboliska speglar med var sin rovoljelampa. Alla byggnader inklusive torn ritades av fyringenjör C Sandell.

 • Fyrapparat med 8 stycken paraboliska speglar, vardera med en oljelampa för rovolja. 2 lampor monterade på var sida av en kvadratisk järnställning, omgående, omloppstid 8 minuter, urverk med lod, lodvikt 68 kg.

Ur Underrättelser 1852

STORA FJÄDERÄGG. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 63°48'25". Long. O. om Ferrö 39°9'45". Long. O. om Greenwichs meridian 21°.

På nordligaste delen af det 80 fot höga skäret Stora Fjäderägg, beläget ½ mil N.O. från Holmön utanför Umeå, uppfördes under åren 1850 och 1851 ett 20 fot högt fyrtorn af sten, hvaruti anbragtes en omgående lysningsapparat, hvilken tändes första gången den 1 September sistnämnda år. Denna apparat består af 8 stycken polerade speglar, placerade 2:ne på hvar sida af en medelst ett utvexlingsverk omgående qvadratisk ställning, hvilken fullbordar sin omloppstid på 8 minuter, hvarunder frambringas fyra lika starka sken, af omkring 30 sekunders varaktighet, med omkring 1 ½ minuts mörka mellantider. Fyrljuset, som är beläget 24 fot öfver grunden och har 104 fots höjd öfver hafsytan, upplyser horisonten i alla väderstreck från W.N.W. öfver Ost till S.S.W. på kompassen. De skogbevuxna höjderna på Holmölandet och Ängesön hindra fyrens sigtbarhet i den öfriga delen af lysningsvidden. Från ett vanligt högt skeppsdäck bör denna fyr, i klart väder, synas på 3 à 3 ½ geografiska mils distans. Fyren är egentligen anlagd till rättelse för seglationen i östra, men tjenar äfven till ledning under segling i norra delen af westra Qvarken. Till ett afstånd af omkring 100 alnar från tornet stå fyrbetjeningens bonings- och uthus, båda rödfärgade, af hvilka det förstnämnda synes om dagen i nord och syd riktning på längre afstånd till sjös än fyrtornet. Invid södra stranden af skäret är ett fiskarekapell jemte åtskilliga fiskarestugor belägna. Pl. I.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 63° 48’,6. Long. O. 21° 1’,2.

 • Fyrapparaten: 8 st paraboliska speglar med var sin oljelampa.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 104 fot (31,2 m).
 • Fyrtornet: av sten, ljusgult.
 • Lysvidd: 12 à 14 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 80 fot (24 m).
 • Lysfält: från VNV över N och O till SSV.
 • Tornets höjd från grund: 36 fot (10,8 m).

Fyren är uppförd på norra änden av skäret Stora Fjäderägg, belägen ½ mil NO från Holmön utanför Umeå. Fyrapparaten består av 8 st lampor i paraboliska speglar, fästade vid en fyrsidig horisontell ram eller ställning, 2 på vardera sidan. Omloppstiden är 8 minuter, varunder fyren visar 4 lika starka blänkar av omkring ½ minuts varaktighet med omkring 1 ½ minuts mörka mellantider. Till sjöss skymmes fyren mellan SSV och VNV av de skogbevuxna höjderna på Holmölandet och Ängsön. På omkring 200 fots avstånd från tornet står fyrbetjäningens rödmålade bonings- och uthus. På avstånd till sjöss i sydlig och nordlig riktning synes om dagen boningshuset förr än fyrtornet. På skärets södra strand finns några fiskarstugor och ett litet kapell. Fyren är egentligen anbringad till rättelse för sjöfarten i Östra Kvarken, men tjänar även till ledning i norra delen av Västra Kvarken. Fyrbyggnadsarbetet utfördes åren 1850 och 1851, och fyren tändes första gången sistnämnda år.”

Fotogen

1884 utbyttes rovoljelamporna mot fotogenlampor med veke.

1904 installerades en bifyr i tornets nedre del. 2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins (1 fack á 60°) med krans (5 ringar), Barbier Bernard & Turenne (1/5 av Sandhammaren Norra), tvåvekig fotogenlampa och tvåskärms rotator. Fotogenbehållaren räckte för ca 20 timmars drift.

Bifyren visade tillsammans med Bergudden farleden väster om Holmön.

Högre torn, ny lanternin

1914 påbyggdes tornet till dubbla höjden med betong, försågs med ny lanternin för en 3:e ordningens lins. Linsen försenades på grund av det första världskriget. I väntan på den nya linsen återmonterades de paraboliska speglarna.

Stora Fjäderägg Fyr Ritning 1914.jpg

StFjäderägg tillfällig fyr 1914.jpg Gjutning 1914 s-v.jpg

Bilderna visar höjningen av tornet 1914. Under tiden anordnades en tillfällig fyr, lyktan högst upp på ställningen.

1914 Arbete höjning s-v.jpg Efter höjning 1914 s-v.jpg

Enligt bild byttes lanterninen på det höjda tornet men i väntan på den nya linsen återmonterades de paraboliska speglarna. Foto Lotsverket.

Lossning mtrl Vega Edda o Freja 1914 s-v.jpg Husgrund Mistmaskinshuset 1914 s-v.jpg

Material för ombyggnad av fyrtornet, det nya huset för mistmaskineriet och för fyrmästarens nya bostad kom med lotsångaren Freja och arbetsbåtarna Edda och Vega.


1914 byggdes maskinhuset.

1915 installerades en mistsirén för komprimerad luft.

StFjäderägg maskinhus 1914.jpg MotorMistStoraFjäderägg.jpg

Maskinhuset byggt 1914. Foto Lotsverket. Råoljemotorn till mistluren på plats och med besökare till fyren.

HusgrundMistTBerglund2019.jpg TrycktankMistTBerglund2019.jpg

Det rivna maskinhusets grund och den f.d. tanken för tryckluft. Foto Tomas Berglund 2019

20190823 160722.jpg 20190823 160825.jpg 20190823 160840.jpg

Kompressor och råoljemotor återfunnen, renoverad och här klar för provkörning nästan 100 år senare. Foto Tomas Berglund 2019

Linsfyr

1921 var tornet förlängt från 6 m till nuvarande 13,5 m höjd med betong och med ny lanternin. Spegelapparaten utbyttes nu mot en omgående linsapparat, vilken gav karaktären blixtsken.

1940 utbyttes mistsirénen mot tyfon.

 • Akustisk karaktär: tyfon 3 ljud var 60s, (3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 45).

1963 hade fyren:

Bifyren hade:

Ny lins, radiofyr + Decca, avbemanning och personal

1966 elektrifierades fyrplatsen.

 • Fyren automatiserades.
 • Bifyren togs bort och ersattes med färgade sektorer i huvudfyren.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Stora Fjäderägg

Lotsbarnskola

1896-1901 hade Stora Fjäderägg lotsbarnskola. Lärare var Hanna Nilsson

 • 1896 Hanna Nilsson, 78 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1897 ingen lotsbarnskola här
 • 1898 Hanna Nilsson, 79 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1899 Hanna Nilsson, 79 dagar, 4 elever varav 4 lots-/fyrbarn
 • 1900 Hanna Nilsson, 80 dagar, 3 elever varav 3 lots-/fyrbarn
 • 1901 Hanna Nilsson, 78 dagar, 3 elever varav 3 lots-/fyrbarn

Sedan upphörde lotsbarnskolan här. Barnen gick sedan i den allmänna folkskolan.

Och sedan

1967 togs bifyren bort.

1968 var tornet 13,5 m högt och målat vitt. Lins av 4:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

 • Optisk karaktär: Bx(3) WRG 20 s 16,5 M. Lyshöjd: 34,5 m. Ljusstyrka: W 26 000 cd, R 7 000 cd, G 3 600 cd.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins 310° med 5+5 inslipade ringar, + öppen 50°. 2x1000W 120V glödlampa (reserv 2x40W 10,3V), elklipp, fotocell. Sjökabel, batterier

2000 Fyrkaraktär: LFl(3) WRG 20s 16M. (2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 10). Lyshöjd: 34,5 m.

2007 slocknade fyren pga tekniska fel (ufs 2007:148/3916).

2008 släcktes fyren officiellt. Fyren fanns på rivningslistan. Fyrkaraktär: släckt.

2012 sade Sjöfartsverket upp elabonnemanget och strömmen bröts.

2016 på våren lades fyren ut på anbud som en privatperson tog hem. Denne håller nu på att göra fyren i ordning.

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Klicka på länken: Reportage av Västerbottens Folkblad

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, ex. bitr. 1/10 - 28/2, sem.-vik. halva semestertiden
Klass Fyrplats klass: I. Kallortsklass: II. Enslighetsklass: III. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 3:e ordningen större. Tyfon, 2 st. 11 hkr. Bolinder-motorer. Grått, 13,5 m. högt fyrtorn av sten. Fyren anlagd år 1851.
Läge och natur Delvis skogbevuxet, 1,5 km långt och 1,3 km brett skär i havsbandet NO Holmön.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb vardera 2 rum och kök. Värmeledning i samtliga bostäder. I övrigt inga bekvämligheter.
Hamn Hamnen är skyddad för nordliga vindar. Brygga och vågbrytare skall byggas.
Kommunikationer Personalens båtar till Holmön. Färja Holmön-Ostnäs 12 km, buss Ostnäs-Umeå 34 km.
Postanstalt Holmön. Väg dit: 7 km med båt, vintertid något närmare på isen.
Skola B-skola å Holmön. Realskola i Sävar och läroverk i Umeå. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Ersättning för egna båtar 100 kr per år. Gott och rikligt dricksvatten.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fortifikationsverket tog över 1972. År 1986 överfördes allt till Naturvårdsverket som hyr ut alla byggnader till Umeå kommun. Fyrmästarbostaden disponeras sedan 1987 av Västerbottens Ornitologiska Förening. En mindre fyrvaktarbostad tillgänglig för SjöV.

Sedan 2001 används övriga fyrvaktarbostäder som STF-vandrarhem, öppet juni- mitten sept. Logi inkl båtresa Holmön-Fjäderägg bokas via Holmöns Båtmuseum 090-55220, info på www.fyrvaktaren.se Båtresa med snabbåt (10 min) Olle Nygren 0706-636706.

Ägare Tomas Berglund äger fyren. Naturvårdsverket äger övrigt.
Kontaktperson Tomas Berglund, tel 070-545 58 28. Info kring Holmöarna www.holmon.com. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-630000.
Vägbeskrivning E4 norrut från Umeå, tag av vid Sävar, kör mot Norrfjärden (totalt ca 30 km) sedan Vägverkets färja (0703-464819) till Holmön (ca 5 nm). Fyren finns på en ö ca 6 nm ost Holmö by. Sommartid båtförbindelser Holmön - Stora Fjäderägg (se ovan). Båt förtöjes i båthamnen på sydväst spetsen av Stora Fjäderägg, sedan ca 10 min gångväg till fyren. Besök även båtmuseet i Holmöns hamn 090-55220
Övrigt Fyren tändes första gången 1 sept. 1851, klassificerades som omgående spegelfyr och skenet syntes 3-3½ mil. Tornet var ca 6 m högt (ljusgult tegel) och uppe på den stod en lanternin med sockel (totalhöjd 10,7 m). År 1884 byttes rovoljelamporna mot 8 envekiga fotogenlampor (förbrukning 5 cl/tim och lampa) med oföränderlig bränsleyta, 5.000 hefnerljus. Tornet förlängdes (betong) 1914 till nuvarande höjd, putsades och fick ny lanternin. År 1921 installerades en 3:e ordn.(1000 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och inslipade ringar, roterande i kvicksilver, urverk och lod (vikt 350 kg) samt Luxljus (reserv trevekig fotogenlampa Nivå typ), 55.000 hefnerljus. Nuvarande AGA lins installerades 1966 då fyren elektrifierades.

En bifyr med 2:a ordn. (1400 mm) dioptrisk trumlins (1 fack á 60°) med krans (5 ringar), Barbier Bernard & Turenne (1/5 av Sandhammaren Norra) tvåvekig fotogenlampa och tvåskärms rotator installerades år 1904 i tornets nedre del. Fotogenbehållaren räckte för ca 20 timmars drift. Bifyren som borttogs 1967 visade tillsammans med Bergudden farleden väster om Holmön.

Mistsiren för komprimerad luft installerad 1915, ersatt 1940 av Tyfon.

Ön är rik på fornminnen (hyddbottnar, gistvallar, labyrinter och kompassrosor). På ön finns ett 7,5 m högt kummel från 1888. Sedan 1984 bedriver Västerbottens Ornitologiska Förening ringmärkning på ön 1/5 - 10/6 och 1/8 - 20/10.

Skydd enligt lag Ön ingår i Holmöarnas naturreservat.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.


StFjäderäggStrip20200527a.jpg

Stora Fjäderägg år 2020. Foto Tomas Berglund 2020.

Västra Kvarken

Klicka här för att se fyrarna i Västra Kvarken


Jfr Norra Kvarken, svenskt fyrväsende, Lotsverket, tegel, spegelfyr, fyrljusreflektor, mistsignal, Lux-ljus, radiofyr, Decca Navigator, bifyr