Sjöfartsverket

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sjöfartsverket, nutida arvtagare till Lotsverket med flera myndigheter.

"Sjöfartsverket är ett affärsverk med ansvar för att utveckla transport- och sjöfartspolitiken i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vi ansvarar för att sjövägarna är framkomliga, tillgängliga och säkra. Geografiskt innebär det att vi finns i svenska kustvatten och de stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren), Göta älv samt i kanalerna i Trollhättan, Södertälje och Falsterbo.

Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över.

Det är vi som bygger, underhåller och utvecklar infrastrukturen till havs, sjömäter och märker ut farlederna.

Vi producerar sjökort och annan sjögeografisk information och erbjuder isbrytning, lotsning och sjötrafikinformation till alla tusentals fartyg som rör sig i våra farvatten.

Verksamheten finansieras till cirka 70% genom avgifter på handelssjöfarten, resterande finansieras via skattemedel (s.k. anslag)"

Sjöfartsverket har cirka 1100 fyrar (andra aktörer har ungefär lika många), 1500 fasta objekt som kummel, båkar och stänger, 600 bojar och 4400 prickar.

Sjöfartsverket har gett tillstånd till 12 stycken fyrar att få visas för allmänheten, s.k. visningsfyr: Örskär, Landsort, Gotska Sandön, Hoburg, Ölands Norra Udde, Ölands Södra Udde, Utklippan, Sandhammaren, Kullen, Morups Tånge, Vinga, och Hållö. Under 2017 hade dessa 90.000 besökare.


LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg KanalSymbol.jpg Symbol Person.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

DalaröFyroFyrbjörnStrip2019.jpg

Dalarö ledfyr blir ompysslad av Sjöfartsverkets "arbetsbåt" Fyrbjörn. Tack för det Sjöfartsverket! Foto Martin Rönnberg 2019

LoggaSjofartsverket.jpg


Tiden före

Fram till 1872 lydde fyrväsendet under Förvaltningen för sjöärendena, som organisatoriskt sorterade under Amiralitetet, dvs under Kungl. Flottan.

1872 bildades Kungl. Lotsstyrelsen, ett civilt verk, som bl a övertog ansvaret för fyrväsendet.

Fram till 1950-talet var de statliga uppgifterna inom sjöfartens område splittrade på flera olika myndigheter under olika departement.

  • Kungliga Sjökarteverket lydde under Försvarsdepartementet och ansvarade för sjömätning, sjökort, kontroll av lanternor och kompasser och utgav "Svensk Lots" och "Underrättelser för sjöfarande". 80 personer plus militär personal under sommarmånaderna.
  • Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsverket lydde under Kommunikationsdepartementet och ansvarade för hamn- och farledsbyggandet och vissa kanaler.
  • Utrikesdepartementet handhade vissa sjöfartssociala ärenden.
  • Kommerskollegium samt sjöfartsbyrån inom Handelsdepartementet, ombesörjde fartygsinspektioner, skeppsmätningar, statens isbrytarverksamhet, sjöåklagare, mm.

Enat grepp

1956 fördes alla dess uppgifter över till den nybildade Kungliga Sjöfartsstyrelsen.

Chef för fyrbyggnadskontoret blev Robert Gellerstad.

1965 kom Kungliga Sjöfartsstyrelsen i Stockholm under ett tak under adress Sehlstedtsgatan på Gärdet.

1969 ombildades Sjöfartsstyrelsen till Sjöfartsverket.

1975 flyttade huvudkontoret för Sjöfartsverket från Stockholm till Norrköping.

1987 bildades 13 sjötrafikområden vilkas trafikinformationscentarler övertog tillsynen för flera större fyrar.

Fram till denna tid var landet uppdelat i sex lotsdistrikt:

  • övre norra,
  • nedre norra,
  • mellersta,
  • östra,
  • södra och
  • västra.
Varje distrikt hade en lotsdirektör som chef.

1987 blev också Sjöfartsverket ett affärsverk.

1995 upphörde de sista sjömansförmedlingarna. Verksamheten togs helt över av AMS och Sjöfartsverket

Rosenvik i Stockholm

Rosenvik har varit och är Lotsverkets / Sjöfartsverkets huvudförråd och "fyrverkstad" på Djurgården i Stockholm.

Trollhätte kanal

1993, den 1 januari, blev Sjöfartsverkets generaldirektör styrelseordförande i affärsverket Trollhätte kanalverk.

1994, den 1 januari, införlivades Trollhätte Kanalverk i Sjöfartsverket. Se Trollhätte kanal.

Vänern

2003 tog Sjöfartsverket över ansvaret för lotsverksamhetenVänern efter en utredning av politikern Jörgen Andersson.

2004 den 1 juli tog Sjöfartsverket över ansvaret även för utprickningen och fyrarna. Venerns Seglationsstyrelse upphörde därmed. Vänern blev därigenom ett sjötrafikområde inom Sjöfartsverket.

Länkar

Länk till Sjöfartverket, klicka här: www.sjofartsverket.se Sjöfartverket

Länk till Sjöfartverkets tidning Sjörapporten, klicka här: Sjörapporten


Jfr Lotsverket, Venerns Seglationsstyrelse, Rosenvik, Trollhätte kanal, Södertälje kanal, personal, sjömanshus, sjöman