Söderarm

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Söderarm, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats i Stockholms norra skärgård, Stockholms skärgårds nordöstra havsband, Ålands hav. Bemannad 1839-1997.

Söderarmsleden. På skäret fanns förut sedan äldre tider en känningsbåk. Fyrpersonalen på Söderarm skötte även driften på den närbelägna fyrplatsen Tjärven.

SöderarmStrip1872.jpg

Fyrplatsen Söderarm enligt Beskrifning 1872.


Tjärven karta ritad.jpg
Fl 8s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Söderarm. Foto Ronny Belin 2017.
Söderarm fyr. Foto Esbjorn Hillberg.
Söderarm. Foto JA.
Söderarm. Foto DT.
Söderarm fyr 1911. Foto Lotsverket.
Söderarm fyrplats 1911. Foto Lotsverket.
Söderarm hamnen. Foto E Hillberg.
Söderarm från fyren mot hamnen 1920. Foto Lotsverket.
Söderarm fyrplats 1927. Foto Lotsverket.
Söderarm hamnen 1929. Foto Lotsverket.
Söderarm. Vykort.
Söderarm. Foto Ulf Schloss 2019.
Söderarm. Foto Ulf Schloss 2019.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
259000 C 6384 N 59 45, O 19 24 Fl 8 s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1839 1839 1953 1997 21,1 31,3


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Söderarms lotsplats. Belägen i Rådmansö socken av Stockholms län. Postadress: Gräddö. Telegramadress: Rt. 43 B, Norrtälje."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Stockholms lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Peter Rosenberg, f. 1834
 • Mästerlots: Johan Erik Norberg, f. 1839
 • Mästerlots: Jan Erik Rosenberg, f. 1847
 • Mästerlots: Carl Erik Norman, f. 1847
 • Lotslärling: Carl Johan Söderman, f. 1868
 • Lotslärling: Johan Alfred Norberg, f. 1874

Fyren tändes

1838-1839 anlades fyrplatsen.

 • Tornet av sten, cylinderformat, cirka 21 meter högt var försett med lanternin och fyrapparat för omgående spegelfyr.
 • Lanterninen tillverkades av Samuel Owens faktori. Ritat av C Wallenstrand.
 • 6 paraboliska speglar, inköpta från Danmark, monterades på en omgående triangelformad ställning, 2 på var sida.
 • Ställningen drevs runt av urverk och lod. Urverket var tillverkat av fyrmästare Skoglund i Marstrand. Varje spegel var försedd med en oljelampa för rovolja.

Enligt Underrättelse 1842

SÖDERARM. Stillastående Spegelfyr.

Lat. N. 59° 45'22". Long. O. 37° 34'

Är uppförd av sten på det s. k. Tollskäret, och tändes första gången i October 1839. Tornet är 50 fot högt från grunden till altan samt 66 fot till lanterninspetsen. Grunden är 42 fot, samt fyrskenet 102 fot öfver vattenytan; synes i klart väder på 3 à 3 3/4 mils afstånd samt är en säker rättelse för inseglingen till Ålands haf. Den vid fyrtornet stående gamla Känningsbåken, som numera blifvit överflödig, skall under innevarande år nedrifvas. Utmed fyrtornet, som är hvitmenadt, står ett rödfärgadt boningshus samt ett uthus, hvilka byggnader, belägna på det alldeles kala skäret, synas till sjös. Fyr-apparaten består af 6 polerade messings-reverberer, hvilka medelst ett urverk beskrifva en cirkel på 6 minuters tid och derunder gifva 3:ne blinkar eller sken, med lika många mörkertider. Fyren synes i alla väderstreck, emellan V. t. N. nordöfver till S.S.V. Vid Söderarm uppassa lotsar för fartyg kommande in genom detta vatten.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Söderarmn. Omgående spegelfyr.

Lat. N 59° 45'23". Long. O. om Ferrö 37° 34'. Long O. om Greenwichs meridian 19° 24'15"

Är uppförd av sten på det s.k. Trollskäret och tändes första gången den 17 Oktober 1839. Tornet är 50 fot högt från grunden till altanen samt 69 fot till lanterninspetsen. Grunden är 42 fot samt fyrskenet 102 öfver vattenytan och synes i klart väder på 3 1/2 à 4 mils afstånd samt är en säker rättelse för inseglingen till Ålands haf. Utmed fyrtornet, som är hvitmenadt, står ett rödfärgat boningshus samt ett uthus, hvilka byggnader, belägna på det alldeles kala skäret, synas jemväl till sjös. Fyrapparaten består af 6 polerade messings-reverberer, hvilka medelst utvexlingsverk beskrifva en cirkel på 6 minuters tid och derunder gifva 3:ne blinkar eller sken af omkring 30 sekunders varaktighet med 1 1/2 minuts mörka mellantider. Fyren synes i alla väderstreck emellan V.t.N. norröfver till S.S.V. Vid Söderarm uppassa lotsar för fartyg, kommande in genom detta farvatten. "

Enligt Underrättelser 1852

SÖDERARM. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 59°45'22". Long. O. om Ferrö 37°34'. Long. O. om Greenwichs meridian 19°24'15”.

Denna fyr är uppförd af sten på det så kallade Tollskäret och tändes första gången den 17 Oktober 1839. Tornet har 50 fots höjd från grunden till altanen. Grunden är 42 fot samt fyrskenet 102 fot öfver vattenytan, vilket sednare synes i klart väder på 3 à 3 ½ mils afstånd samt är en rättelse för inseglingen till Ålands haf. Utmed fyrtornet, som är hvitmenadt, stå 2:ne rödfärgade boningshus samt ett uthus, hvilka byggnader, belägna på det alldeles kala skäret, synas väl till sjös. Fyrapparaten består af 6 polerade reverberer, hvilka medelst ett utvexlingsverk beskrifva en cirkel på 6 minuters tid och derunder gifva 3:ne starka sken, af omkring 30 sekunders varaktighet, med 1 ½ minuts mörka mellantider. Fyren synes i alla väderstreck emellan W. t. N. nordöfver till S.S.W. på kompassen. Vid Söderarm uppassa lotsar för fartyg, kommande in genom detta farvatten. Pl. II.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 59° 45’,3. Long. O. 19° 24’,4.

 • Fyrapparaten: 6 st lampor med paraboliska speglar.
 • Tornets höjd från grund: 71 fot (21,3 m).
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 102 fot (30,6 m).
 • Fyrtornet: av sten, vitt med röda bälten.
 • Lysvidd: 12 à 14 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 42 fot (12,6 m).
 • Lysfält: från V t N över N, O och S till SSV.

Söderarms fyrtorn är uppfört på Tollskäret, på svenska sidan ett av de yttersta skären i sydvästra Ålands hav. Fyrapparatens 6 lampor med paraboliska speglar är anbringade 2 på vardera sidan av en triangelformig ställning, som har en omloppstid av 6 minuter, varigenom fyren under nämnda tid visar 3 starka blänkar, vardera av omkring ½ minuts varaktighet med 1 ½ minuts långa mörka mellantider. Nära intill tornet står fyrbetjäningens bostadshus, och som skäret är fullkomligt kalt, syns byggnaderna väl till sjöss. Söderarms fyr på svenska sidan och Lågskärs på den finska utmärker inloppet söderifrån till Ålands hav; och ett av de norra inloppen till Stockholm, förbi Arholma båk, går strax norr om fyren. På platsen uppassar lotsar, och hissad signalkula antyder att lotsar finns att tillgå. På skäret fanns förut sedan äldre tider en känningsbåk.”

Fotogen

1882 byttes speglar med rovoljelampor ut mot 9 nya försilvrade speglar med en fotogenlampa med veke till varje.

 • De monterades på en omgående triangelformad ställning, 3 på var sida. Omloppstid 5 min. Urverk med lod, lodvikt 44,6 kg.

1903 uppfördes nytt bostadshus för fyrbiträdet. Huset hade tidigare stått på Västergarns utholme.

 • Utbyggnaden orsakades av att en ny fyrplats blivit klar på den närbelägna ön Tjärven.

Dalén-ljus

1928 byggdes tornet om och försågs med ny lanternin. Fotogenlampa med veke utbyttes mot dalén-ljus.

El och ny lins

1953 elektrifierades fyren (kraftkabel) och försågs med ny linsapparat, se nedan. Ett reservkraftverk installerades.

 • Linsen av 3:e ordningen liten (750 mm Ø) var en dioptrisk planlins med 8 fack à 45°, omgående. Elektrisk motor.

1954 uppfördes två ensfyrar, lampor på stolpar, för att leda in till och ut ur lotshamnen.

 • "Fyrarna är ens i 175°,5 och hålles tända vid behov till ledning för lotsbåtar."

1960 uppsattes ny linspelare.

1968 var tornet 21,1 m högt, målat vitt med rött bälte. Omgående lins av 3:e ordningen.

1970 delautomatiserades fyren.

Lotsbarnskola

1901-1910 hade Söderarm lotsbarnskola. Lärare var:

 • 1901 Josefina Edman, 78 dagar, 3 elever varav 3 var lots-/fyrbarn
 • 1902 Gertrud Bergvall, 78 dagar, 3 elever varav 3 var lots-/fyrbarn
 • 1903 Gertrud Bergvall, 78 dagar, 2 elever varav 2 var lots-/fyrbarn
 • 1904 Maria Ekman, 69 dagar, 2 elever varav 2 var lots-/fyrbarn
 • 1905 Signe Strömberg, 80 dagar, 3 elever varav 3 var lots-/fyrbarn
 • 1906 Carl Lind, 66 dagar, 2 elever varav 2 var lots-/fyrbarn
 • 1907 Yngve Rydin, 102 dagar, 3 elever varav 3 var lots-/fyrbarn
 • 1908 Elvira Malmberg, 126 dagar, 4 elever varav 4 var lots-/fyrbarn
 • 1909 Elvira Malmberg, 118 dagar, 3 elever varav 3 var lots-/fyrbarn
 • 1910 Elvira Zahlén, 120 dagar, 3 elever varav 3 var lots-/fyrbarn

Som skolsal användes ett ”rum i fyrplatsens bagarstuga”, där också lärarinnan bodde.

Avbemanning och personal

Lind carl emanuel o s arne.jpg

Fyrmästare Carl Emanuel med sonen Arne.


1998 avbemannades fyrplatsen. Se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Söderarm

Och sedan

1999 släcktes gamla fyren och ersattes av en fyrlykta monterad på en ställning på altanen.

2000 var tornet 21,1 m högt, målat vitt med rött bälte. Fasadbelyst.

Nuvarande optik: ML-300 "modern" fyrlykta med akryllins (300 mm Ø), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier

Nuvarande karaktär: Fl W 8 s 16 M. Lyshöjd: 31,3 m.

Kustartilleri

På platsen fanns under andra världskriget här verksamhet för kustartilleri

Under 1970-talet byggde försvaret på några strategiskt viktiga platser ersättningssystem för äldre kustartilleri. På militärt språk betecknades de ERSTA (ERSättning Tungt Artilleri). De batterier som blev färdigställda var placerade vid Söderarm, Landsort, Slite, Ystad, Trelleborg och Holmögadd. Söderarm stod klart 1977 och Holmögadd blev det sista batteriet och var klart 1983.

2003 avvecklade försvaret dessa verksamheter

Idag är allt skrotat och plomberat, det enda som finns kvar intakt är 3:e pjäs på Öja, vid Landsort. Den ägs av Statens Fastighetsverk som förvaltar den som musealt byggnadsminne

Bilder och mer info: KA-batteriet på Landsort

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, 2 Fv, Fb, ex. bitr. 1/10 - 31/3, sem.-vik. hela semestertiden. Upprätthåller drift av fyrarna Söderarm och Tjärven.
Klass Fyrplats klass: I. Enslighetsklass: II. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Söderarm: Dalén-ljus, lins 3:e ordningen. Vitt, 21,1 m. högt fyrtorn av sten med rött bälte. Fyren anlagd år 1839.

Tjärven: Fotogenglödljus, lins 4:e ordningen. Tyfon, 2 st. 13 hkr. Bolinder-motorer. Fyrlanternin på taket av kastell-liknande byggnad. Fyren anlagd år 1903.

Läge och natur Söderarm: I Stockholms skärgårds NO havsband. Rådmansö socken. Ingen växtlighet.

Tjärven: Litet kalt skär 2,5 dist.-min. NNV Söderarm.

Bostäder Söderarm: Fm 3 rum och kök., Fv 3 rum och kök, Fv 2 rum och kök, Fb 2 rum och kök, ex. bitr. 1 rum med kamin och kokspis. Inga bekvämligheter.

Tjärven: -

Hamn Söderarm: Brygga och slip. Bryggan är ej skyddad vid hårt väder, varför motorbåten är förtöjd vid boj i sund utanför bryggan, eller (höst och vintertid) uppdragen å slipen.

Tjärven: 2 mindre bryggor och båtkran. Genom två små intilliggande klabbar bildas naturlig hamn, som dock endast kan angöras vid vackert väder. Roddbåten måste medelst kranen lyftas upp på berget och vid särskilt hårt väder dragas i skydd av huset.

Kommunikationer Söderarm: Tjänstebåt. En resa i veckan till Gräddö, så länge skärgården är isfri. Bussförbindelse Gräddö-Norrtälje, 30 km.

Tjärven: Förbindelse med Söderarm en gång i veckan, om väderförhållandena medgiva, i samband med skiftning av bemanning. Skiftning med tjänstebåten.

Postanstalt Gräddö, by på Rådmansölandet. Väg dit: 13 dist.-min. i skärgård. Tillfälligt anlitad postanstalt: Norrtälje.
Handelsbod Tjockö, by på ö med samma namn. Väg dit: 10 dist.-min. i skärgård. Handelsbod i Gräddö anlitas även. Större inköp i Norrtälje.
Skola B-skola Tjockö, A-skola Gräddö, realskola Norrtälje. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Dricksvatten måste transporteras ut till Söderarm, emedan användbar brunn ej finnes trots borrning. Vid Tjärven samlas regn- och smältvatten i en med cementtak skyddad bergsklyfta. Vid svåra stormar inträffar att saltvatten förstör dricksvattnet.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Konferenser, övernattning och mat för grupper (www.soderarm.com), kontakta Söderarm AB, Anngret Andersson 0176-43212, 0703-265833, info@soderarm.com
Ägare Söderarm AB har nyttjanderättsavtal på alla byggnader, kajer och fyr. Ön och alla byggnader inkl fyren ägs av Fortifikationsverket, ej längre landstigningsförbud.
Kontaktperson Anngret Andersson 0703-265833, 0176-43212
Vägbeskrivning Ön Torskär där Söderarms fyr ligger är belägen 11 nm från Räfsnäs (närmaste angörningshamn på fastlandet). Räfsnäs ligger 3 km norr om Kapellskär som är beläget 25 km öster om Norrtälje på väg E18. Inga reguljära båtförbindelser men taxibåtstrafik finns. Tillfällig angöring med egen båt för att besöka fyren kan göras vid fd militärbryggan. Det går en stig upp till fyren och utanför fyren finns öns historia anslagen. I närområdet finns flera skyddade naturhamnar. Mer info via Anngret Andersson se ovan.
Övrigt Redan på 1600-talet fanns en känningsbåk på Tolleskär (Thorskär) som 1699 och 1740 ersattes av nya båkar. Första boningshuset uppfördes 1839 och den första fyren tändes 17 oktober samma år. Tornet var helt vitmålat. Fyren klassificerades som omgående spegelfyr och dess sken syntes 3½-4 mil i klart väder. År 1843 byggdes ett separat hus för fyrvaktaren, 1877 byggdes ett hus för fyrmästaren och 1903 byggdes ett nytt hus med källare för fyrbiträdet. År 1882 byttes den ursprungliga spegelapparaten mot en ny bestående av 9 paraboliska speglar (spegeldiameter 47,5 cm) med en envekig fotogenlampa (förbrukning 5 cl/tim) för oföränderlig bränsleyta i varje. Sex av speglarna var monterade exakt som i den första apparaten men ovan på varje spegelpar monterades ytterligare en spegel. Systemet roterade med 5 min. omloppstid och hade ett urverk med lod (vikt 44,6 kg). År 1928 installerades Dalénljus (förbrukning 8,2 l/tim) och en 3:e ordn. medel (800 mm) 270° lins med katadioptrisk krona och krans. Kronan var vänd nedåt. År 1953 elektrifierades fyren och fick en 3:e ordn. liten (750 mm) dioptrisk planlins med bulls-eye och 4 inslipade ringar omgivna av 6 separata katadioptriska prismaringar, roterande. Nuvarande moderna fyrlykta installerades oktober 1999. Söderarm är tillsammans med Tjärven angöringsfyrar för Söderarmsinloppet till Stockholms skärgård.
Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935, fyren.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Söderarmsleden

Klicka här för att se fyrarna i Söderarmsleden.


Jfr Ålands hav, svenskt fyrväsende, Lotsverket, fyrljusreflektor, båk, Owens faktori, Tjärven, Västergarns utholme, dalén-ljus.