Malmö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Malmö, stad med hamn, lotsplats, hamnfyr och f.d. bemannad fyrplats. Öresund. Bemannad 1822-1936.

Malmö inre byggdes 1822 och stod vid V inloppet till inre hamnen. Malmö yttre byggdes 1878, 500 m från Malmö inre och var placerat på V pirhuvudet vid inloppet till yttre hamnen. Malmö vågbrytarbank byggdes 1925, 350 m SV den yttersta delen av huvudrännan till hamnen. Utanför staden låg fyrskeppet Malmö redd.
 Därutöver har tillkommit fyrarna: MA7, MA Grön, MA Röd, Malmö Nr 5, Malmö Nr 6, Malmö Nr 10, Malmö Nr 11, Centralhamnsrännan och Malmö Frihamn.

Malmö1872Strip.jpg

Malmö enligt Beskrifning 1872.


Öresund karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Malmö inre. Foto Esbjörn Hillberg.
Malmö yttre. Foto Esbjörn Hillberg.
Malmö inre. Foto Esbjörn Hillberg.
Malmö inre. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Fyren i Malmö (från 1822) och muddring av hamnen. Huset är lotsstationen. Arkiv Malmö Museer.
Malmö inre 1924. Foto Lotsverket.
Malmö. Vykort.
Malmö Skeppsbron. Vykort.
Malmö. Foto Lotsverket.
Malmö inre. Foto Gunnar Lundh.
Malmö yttre med mistluren. Arkiv Sjöhistoriska.
Malmö yttre med anlöpande fartyget Rhea. Foto NN 1920.
Malmö yttre fyr o maskinhus med mistlur. Foto Lotsverket 1929.
Malmö yttre. Foto Göran Sernbo 2014.
Malmö yttre. Foto Esbjörn Hillberg.
Malmö hamnfyr 1909. I bakgrunden skymtar Malmö yttre med mistlur.
Ledfyren MA7 (Oc WRG 3s) i Malmö visar ledande sektor in i Frihamnen. Foto Esbjörn Hillberg 2000.
Ledfyren MA7. Foto NN 2016.
Fyren MA 11. Foto NN 2013.
Fyren MA 5. Foto NN 2013.
Malmö övre. Foto Thomas Nilsson 2021.
Malmö nedre. Foto Thomas Nilsson 2021.
Malmö Vågbrytarbank. Foto Lotti Dorthé 2016.
Malmö inre boningshus 1924. Till höger skymtar Kockums. Foto Lotsverket.
Lotsstationen och Navigationsskolan i Malmö. Vykort.
Malmö östra. Arkiv Thomas Nilsson 2023.
Malmö Inre som modell, här vid en lekplats för barn, se Barnens sida. Foto Thomas Nilsson 2023.
Laddar karta ...


Laddar karta ...Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
finns ej finns ej N 55 37, O 13 00 (släckt) 14 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1822 1878 1934 1936 20,2 20,8


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Malmö lotsplats.

Hamnen

Malmö hamn är, i likhet med de övriga skånska hamnarna med undantag av Landskrona helt ett verk av människohand. Naturen själv har icke givit någon anvisning i form av åmynning, en skyddad bukt eller dylikt. Endast det långsamt uppgående landgrundet - längre än nu, då hamnen byggts oupphörligt ut mot sjön - gav ett visst skydd åt den öppna stranden och de vid densamma byggda små bryggorna för fiskebåtar. För fartyg fanns ingen annan angöringsbrygga eller kaj - den brygga som omtalas i gamla handlingar var avsedd för mindre, öppna båtar, ej för vad vi skulle kalla fartyg. De måste, om de skulle lossa last till Malmö eller intaga last därifrån, ankra på det avstånd från stranden som deras djupgående och hänsyn till tryggheten betingade, varefter lasten fick föras iland med småbåtar, vilka i sin tur ofta fick lossa till höghjuliga kärror.

År 1774 framlades emellertid av handlanden Frans Suell - en man med vida vyer och stor nitälskan för sin stad och ort, till minne av vilken en staty rests å en öppen plats vid Suellshamnen, hans verk - en plan till hamn. Följande år dvs. 1775, påbörjades arbetet under ledning av en särskilt tillsatt hamndirektion. År 1779 var denna hamn färdig med det storartade djupet 1,5 meter, ett djup som sedermera ökades till 2,1 meter: blygsamma siffror jämförda med de nyare anläggningarnas 7,2 och 9 meter.

Före tiden för Suellshamnens anläggning hade säkerligen inga lotsar varit anställda i Malmö. Fartyg, som sökt vägledning för ankring på redden eller in till den redan nämnda bryggan, ha fått anlita fiskare eller andra ortskunniga.


Rum för lots och utkik

Under hamnens första skede fanns intet särskilt lotsuppassningsrum eller någon lotsutkik. Genom Kungl brev den 2 februari 1825 blev fastigheterna 307 - 309 avhända till beständig ägo åt Statens Lotsinrättning. Fastigheterna betecknades kronolotshusen 1 - 3. (Dessa fastigheter var belägna i Norra Vallgatan och innehas nu av Kungl. Telegrafverket). Här inrymdes lotsuppassningsrum och lotsutkik. Enligt Kungl. brev den 6 juni 1857 skulle fastigheterna säljas, och såldes till handlanden N. G. Löhr den 30 oktober samma år. Lotsuppassningen flyttade sedan till hamnens västra sida.


Expedition och titlar

Den 28 juni 1874 erhöll Kungl. Lotsverket besittningsrätt till en tomt, belägen inom kvarteret Flintrännan å östra hamnområdet. Å tomten uppfördes en byggnad, som kom att tillika med lokal för lotskaptenens expedition (till en början även för hans bostad) även innehålla uppassningsrum för lotsarna samt lotsutkik. En vindflöjel på taket anger byggnadsåret 1874.

Förmanskapet vid platsen utövades av en lotsålderman, en titel som tidigare var lotsinspektor. Åtminstone en med denna titel finns nämnd i kyrkböckerna. Det var lotsinspektoren Niklas Nilsson, född år 1721, död år 1785, alltså 10 år efter det att den första hamnen påbörjades. Efter denna tid finner man i kyrkböckerna titeln lotsålderman.

Lotsen Casper Andersson, född år 1761, död år 1811, är den förste som i kyrkböckerna som benämns kronolots.


Lotsarnas boplatser

De äldsta lotsarna tillhörde S:t Petri församling, utom lotsen Lejeman, som tillhörde Garnisonsförsamlingen. Samtliga lotsar var bosatta i västra delen av staden, vid Norra Vallgatan, Västergatan och Hyregatan, ett bruk, som fortgått ända in på 1900-talet, enär lotsarna skulle vara nära till hands dag och natt. Seden bröts av lotsförbundets nuvarande ombudsman, och numera bor lotsarna, tack vare telefon och goda spårvagns- m. fl. kommunikationer - samt ej minst tjänstgöringens ordnande - var som helst i staden eller omgivningarna.

Lotsinspektoren Niklas Nilsson och honom efterföljande lotsåldermän ligger begravda i S:t Petri kyrka, de i det förgående nämnda lotsarna på dåvarande slottsplatsen, numera Kungsparken. Av anteckningarna i kyrkböckerna framgår att de äldsta lotsarna i Malmö ej var alltför tyngda av livets goda, även om de sökte att med fiske bättra på ekonomin. Sålunda finns antecknat att det ej var råd för dem (snarare deras efterlevande) att bekosta kyrkringning vid begravningen, en sak som måtte ha ansetts tyda på stor torftighet, eftersom det särskilt anmärkts. En annan omständighet som måhända pekar i samma riktning är anteckning om dödsorsaken lungsot hos en avliden lots Casper Andersson, född år 1761, död år 1811. Denne är också den förste som i kyrkböckerna benämns kronolots."


Malmö fyr.

Fyren (eller fyrarna, den inre höga och den yttre lägre, vilka hållna överens, leder till Malmö huvudhamn) byggdes 1878 i samband med ett utbyggnadsskede av hamnanläggningarna. Den inre höga fyren, vilken sedan 1924 har elektriskt ljus, visar numera intermittent sken, vitt i farvattnet norröver, rött över Barsebäcks kulor och grönt över Sjollen samt grundflacken nordväst om.

Den yttre fyren är nu också elektrifierad. Vid de tillfällen, då fyrskeppen är intagna för is, är Malmö yttre fyr den enda ledningen för genomsegling av Flintrännan nattetid med begränsat djup.

Första fyrmän var fyrmästare L. C. Fischer och fyrvaktare A. T. Stenberg."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Wilhelm Fredrik August Norberg, f. 1827
 • Mästerlots: Severin Nils (mattsson) Dyberg, f. 1843
 • Mästerlots: Anders Peter (Svensson) Böök, f. 1842
 • Lots: Lorens Oskar Kullberg, f. 1846
 • Lots: Johan Fredik Kullberg, f. 1844
 • Lots: Johan Samuelsson, f. 1850
 • Lots: Peter August Tolstoy, f. 1861
 • Extra lots: Mårten Emanuel Strömberg, f. 1868
 • Extra lots: Sven Petter Andersson Bartel, 1866
 • Lotslärling: Gustaf Waldemar Eriksson, f. 1863
 • Lotslärling: Johan Andersson Norin, f. 1856
 • Lotslärling: Karl Edvard Roos, f. 1869

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Hamnfyr

1822 uppförde Malmö stad i den nybyggda hamnen ett i trä cirka 14 m högt torn försett med lanternin innehållande lampa och försilvrad kopparspegel.

Tornet var i basen kvadratiskt och övergick cirka 3 meter över marken i åttakantig form.

Längst ner i fyren fanns ett gasverk som försåg fyrlågan med lysgas, se gasljus.

Före 1852 byggdes lanterninen om och spegeln utbyttes mot en spegel för sideralsken.

Enligt Underrättelse 1842

MALMÖ. Hamnfyr, stillastående.

Lat. N. 55° 36'40". Long. O. 31° 10'20"

Fyrtornet står på yttersta piren af Malmö hamn och lemnas om styrbord vid inseglingen. Det är uppfördt och bekostas af Malmö stad. Lysningen underhålles med gas och ljuset är circa 50 fot öfver vattenytan, samt kan i klar och mörk natt synas på två mils afstånd. Denna fyr är en god rättelse för fartyg, som ankra på redden, äfvensom vid deras insegling nattetid i hamnen.

Enligt Underrättelse 1848

"Malmö. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N 55° 36'40". Long. O. om Ferrö 31° 10'20". Long O. om Greenwichs meridian 13° 0'35"

Fyrtornet är uppfördt på yttersta piren af Malmö hamn och lemnas om styrbord vid inseglingen. Fyringen underhålles af staden Malmö. Lysningen sker med gas och ljuset är omkring 50 fot öfver vattenytan samt kan i klart väder nattetid synas på 2 mils afstånd. Denna fyr är en god rättelse för fartyg, som erna sig till Malmö redd, äfvensom vid inseglingen nattetid i hamnen. "

Enligt Underrättelser 1852

MALMÖ. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N. 55°36'40”. Long. O. om Ferrö 31°10'20”. Long. O. om Greenwichs meridian 13°0'35”.

Fyren underhålles af staden Malmö och lyser på lika tider, som Kronans fyrar.

Fyrtornet, uppfördt af trä1822, står på yttersta piren af Malmö hamn och lemnas om styrbord vid inseglingen i hamnen. Lysningen sker med gas och fyrljuset är beläget cirka 50 fot öfver vattenytan samt kan i klart väder nattetid synas på 2 [mil]]s afstånd och derutöfver. Denna fyr är en god rättelse för fartyg, som erna sig till Malmö redd, äfvensom vid inseglingen nattetid i hamnen. Pl. IV.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Hamnfyr med fast sken. Fyrtornet står på yttre ändan av den sydvästra hamnarmen och skall vid ingående lämnas om styrbord. Fyrapparaten lyser med vitt fast sken. Lågans höjd över vattnet är 50 fot och lysvidden i alla riktningar mot sjön 8 (distans)minuter och därutöver. Fyrtornet är vitmålat. Fyren anbringades 1822 och hålles på stadens bekostnad lysande på tider, som för Kronans fyrar är bestämda. Lotsar finnas och passar upp invid fyren.”

Malmö Yttre och Inre

1878 ersattes fyren (Malmö inre) av ett cirka 20 m högt åttakantigt torn i järn, ståendes på en åttakantig sockel av granit och gult eldfast tegel, med lanternin innehållande lampa och 4:e ordningens lins.

 • Fyren belyser med vitt sken följande sektorer:
Fyrsken Gräns Gräns
Tvåklipp 124,5 132
Fast 132 150,5
Enklipp 150,5 170,5
 • Malmö yttre västra och inre fyrar, på ett avstånd från varandra av 475 m, äro överens i 149 grad och tagas vid ingåendet i hamnen om styrbord.
 • Mistlur, driven av maskinkraft, är uppsatt i ett hus å västra pirhuvudet på på norra sidan av yttre hamnfyren. Mistluren giver under tjocka hela dagen från kl 6 f.m. till kl 10 e.m., samt även efter kl 10 e.m., då ångfärjor eller ångare med reguljära ankomsttider väntas eller skola avgå, varje halv minut ett ljud av c:a 5 sek varaktighet.
 • En klockboj är förankrad O om inseglingsrännan.

1878 samma år som inre byggdes samtidigt en på pirarmen yttre fyr (Malmö yttre), ett cirka 8 m högt åttakantigt torn i järn.

1909 Malmö yttre, västra. AGA-ljus med lins av 5:e ordningen. Fyrkaraktär: F WG och K W 10M. Lins av 5:e ordningen. Ljusstyrka: w 270 Hf, G 35 Hf. Lyshöjd: 9,8 m. Vitt järntorn.

Fyrsken Gräns Gräns
Vit tvåklipp 47 65
Vitt, fast 65 79
Vit enklipp 79 88,5
Vitt, fast 88,5 95
Grönt, fast 95 185
 • Vid insegling söderifrån till Malmö, bör det vita, fasta skenet icke följas längre, än till Kalkgrundets fyrskepp pejlas i NV.
 • Till ledning i inseglingsrännan till Malmö böe det fasta gröna skenet hållas överens med det fasta vita skenet från Malmö inre fyr.

1907 Malmö yttre, östra, AGA-ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär: Bx W 1,5s. Lyshöjd: 9,8 m. Lykta på vit järnställning.

Gasglödljus

1898 utbyttes den inre fyrens fotogenlampa mot en lampa för oljegas, försedd med auerbrännare och glödnät, se auerlampa.

Elektriskt ljus

1924 elektrifierades fyren.

 • Klippapparaten utbyttes mot elklipp men monterades inte ner.
 • Vit sektor ”i farvattnet norröver, röd över Barsebäcks kulor och grön över Sjollen samt grundflacken nordväst därom”.

1928 utbyttes linsen mot en 3:e ordningen (1000 mm Ø) dioptrisk trumlins med 2 fack à 36°, färgade sektorer.

1934 helautomatiserades den inre fyren.

Avbemanning och personal

1936 släcktes fyren och överlämnades till Malmö stad.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Malmö.


Nuvarande optik: (nedmonterad).

Nuvarande karaktär: (släckt). Lyshöjd: 20,8 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Malmö Fyr 1.jpg Malmö Fyr 2.jpg Malmö Fyr 3.jpg Malmö Fyr 4.jpg Malmö Fyr 5.jpg Malmö Fyr 6.jpg

Malmö övre och nedre

Fyrar i och kring Malmö

Klick i bilden länkar vidare:


Klick i bilden länkar vidare:

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Finns ej.
Ägare Malmö stad, som även äger Malmö yttre fyr.
Kontaktperson Torbjörn Björnfors 070-8421595, Malmö Stad Gatukontoret.
Vägbeskrivning Belägen i Malmö inre hamn.
Övrigt Redan år 1822 lät Malmö stad uppföra en ca 14 m hög hamnfyr av trä. I lanterninen fanns en försilvrad kopparspegel med en gaslampa som försågs med gas från ett gasverk som fanns längst ner i fyren. Fyren klassificerades som stillastående hamnfyr och dess sken syntes 2 mil vid klart väder. Den byggdes senare om och fick en mindre lanternin med sideralskensspegelapparat.

Lotsverket tog över ägandet 1878 och byggde då två nya hamnfyrar varav Malmö Inre var den ena. Ett bostadhus för fyrvaktaren byggdes samtidigt. Fyren Malmö Inre hade från början envekig fotogenlampa men år 1898 installerades en Auerbrännare för lysgas. År 1924 elektrifierades fyren (300W 220V lampa) varvid elklipp ersatte persiennapparaten. År 1928 byttes linsen mot en 3:e ordn. (1000 mm) dioptrisk trumlins 2 fack á 36° med färgade sektorer varvid persiennapparaten med urverk och lod nedmonterades och en 550W lampa installerades. År 1936 slopades fyrens färgade sektorer. Fyren avbemannades och återlämnades till Malmö stad 6 juli 1936.

Fyren släcktes1983 och ingår ej längre i hamnens fyrbelysning, men har ett ”fyrsken” från en enkel glödlampa riktat in mot staden. All tidigare fyrutrustning är borttagen.

Skydd enligt lag ej.

Emil Karlssons ursprungliga anteckningar

Anteckningar rörande svenska statens fasta fyrar av 1:e fyringenjör Emil Karlsson 1917 senare kompletterade för Sjöfartsrådet, överfyringenjör Sven Öberg

Fyr 81 Malmö

År 1877 aflät Malmö stad en skrifvelse till Kungl. Maj:t, hvari staden anhöll om tillstånd till uppförandet af två fyrar, hvilka voro så inrättade, att de skulle kunna tjena till ledning icke blott för inseglingen i Malmö hamn utan äfven för den i ständig tillväxt stadda trafiken genom Flintrännan i Öresund. Äfven anhöll staden att, som den större af dessa fyrar otvifvelaktigt skulle komma att företrädesvis gagna sjöfarten i och genom Öresund densamma skulle, sedan den blifvit färdig, få öfvertagas och underhållas af Lotsverket. Sedan Lotsstyrelsen deröfver afgifvit ett tillstyrkande utlåtande, biföll Kungl. Maj:t den gjorda anhållan den 8 Februari 1878 och öfvertogs fyren, som uppförts år 1878, samma år af Lotsverket. Fyrtornet af sten och järn är åttkantigt med en höjd af 20.2 meter.

Fyrapparaten (4:e ordningens lins visande fast, hvitt sken, enklipp och hvit tvåklipp) består af ett linsfack om 45⁰ innehållande krona, trumma och krans, en katadioptrisk spegel, en klippapparat med 8 st. persienner i enklippen och 3 st. i tvåklippen samt lampa med föränderlig nivå för fotogen och en veke. Boställsbyggnaderna för fyrpersonalen uppfördes af Lotsverket och kostade 11.220 Rdr.

År 1898 uppsattes i fyren lampa för fettgas med Auerbrännare och 30 m/m glödnät. Ljusstyrkan är 3000 Häfnerljus.

Kompletteringar till anteckningarna ovan, avskrivna från lösa stencilpapper från 1940/50-talet

År 1924 infördes elektriskt ljus såsom ljuskälla. Auerbrännaren utbyttes mot en elektrisk lampa om 300 watt, matad med 220 volts likström från stadens distributionsnät, varvid ljusstyrkan ökades till 4000 hefnerljus. Som reservljuskälla anskaffades en fotogenlampa med föränderlig oljeyta. Kostnaden för elektrifieringen uppgick till 710 kronor.

År 1927 installerades en elektrisk larmanordning mellan fyren och fyrmästarbostaden.

År 1928 borttogs linsapparaten av 4;e ordningen och ersattes med en linsapparat av 3:e ordningen. Klippapparaten med urverk och persienner utbyttes mot en elektrisk klippapparat. I två sektorer insattes metallramar med röda och gröna glas. Lampan utbyttes mot en lampa om 550 watt och fyrkaraktären ändrades till intermittent sken med en period av 12.5 sek. Ljusstyrkan för vitt, rött och grönt sken blev 20000, 5000 och 2500 hefnerljus.

Den nya linsen utlämnades från huvudförrådet. Kostnaden för ändringen exkl. linsen uppgick till 1264 kronor. Efter företagen ändring indrogs fyrens bemanning.

År 1933 insattes en tidströmställare, Zauters ZNP6, och följande år en automatisk lampväxlare, UV-710, med 25 liters agabrännare, för en kostnad av 1466 kronor.

År 1936 ändrades fyrkaraktären till enbart vitt sken och skärmningen justerades så, att fyren kom att belysa en sektor mellan 144⁰ och 170⁰. Samma år överlämnades fyren till Malmö stad enligt Lotsstyrelsens skrivelse den 6 juli 1936, d.nr. 1904.

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, svenskt fyrväsende, hamnfyr, järnfyr, gasglödljus, oljegas, sideralsken, fyroptik, von Otter, klippapparat, Kockums, Flintrännan, Malmö redd