Malören

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Malören, svensk ö, lotsplats och f.d. bemannad fyrplats i havsbandet sydväst om Haparanda. Bottenviken. Bemannad 1851-1910

Haparandaleden. Fyren på Malören var den första som bar Nils Gustaf von Heidenstams signum. Den skulle följas av fler. Vattnen runt ön är grunda med botten av klappersten, ett minne från tiden med inlandsis

Malören1872Strip.jpg

Malören år 1872. Ur Beskrifning 1872.

MalörenFörtoningHillberg.jpg

Vy över Malören år 2017. Foto E Hillberg 2017.


Rödkallen karta ritad.jpg
LFl(2) 12s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Malören. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Malören vy. Foto Lotsverket 1922.
Malören, fyren använd 1851-1892 samt 1910-idag. "Pluppen" ovan lanterninen är en racon. Foto Esbjörn Hillberg.
Malören, start på trappan upp i tornet. Foto E Hillberg 2019.
Malören, trappan upp i tornet, nästan uppe. Foto E Hillberg 2019.
Malören, övre och undre linsen. Foto E Hillberg 2019.
Malören, undre linsen. Foto E Hillberg 2019.
Malören, fyren använd 1892-1910. Foto Esbjörn Hillberg.
Malören,"nya" fyren och kapellet. Foto Esbjörn Hillberg.
Malörens fyr. Foto Lotsverket.
Malörens fyr. Foto Lotsverket 1922.
Malörens fyr. Foto Lotsverket 1892.
Malören fd fyr och bostadshus. Foto Lotsverket 1922.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
014300 C 5710 N 65 32, O 23 34 LFl(2) WRG 12 s 14 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1851 1851 1910 1910 17,5 22


Förhistoria

1725 byggdes ett enklare stångmärke på Malören.

1770 invigdes ett fiskekapell på Malören. Detta uppfördes av Torneå stad och fungerade som sjömärke.

1832 uppfördes en i trä 10 m hög båk.

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Luleå lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Alfred P:son Wikström, f. 1846
 • Lots: Johan Anton Bergström, f. 1862
 • Lots: Karl Johan Wallgren, f. 1854
 • Lots: Nils Olof Wallgren, f. 1856
 • Lots: Johan Petter Blombäck, f. 1860
 • Lots: Henrik Emanuel Sundqvist, f. 1867
 • Lots: Lars Olof Wikström, f. 1865
 • Lotslärling: Karl Anton Bergström, f. 1871

1852 hade lotsplatsen även tillsyn över sjömärkenaSvartsten, Puko, Gunnaren, Repskärsgrund, Brändöskär och Junkö Sandslå.

Fyren tändes

1851 uppfördes fyrplatsen. Nils Gustaf von Heidenstam ritade fyrtornet, 17,5 meter högt, en regelkonstruktion i trä med liggande träpanel.

 • Överst i fyren satt en fyrapparat med sideralsken och oljelampa.
 • Lanterninen levererades av mekaniker C W Gelertzén i Stockholm.
 • C F Carlsson ritade ett boningshus i timmer, samt ett mindre uthus med dass.
 • Spegelapparaten för sideralsken var 44,5 cm Ø och försedd med oljelampa för rovolja. Denna levererades av mässingsslagare C E L Wiséen.


Ur Underrättelser 1852: MALÖRN. Stillastående ledfyr.

Lat. N. 63°31'45". Long. O. om Ferrö 41°50'15". Long. O. om Greenwichs meridian 23°40'30".

På skäret Malörn, beläget utanför inloppet till Haparanda och Torneå, uppfördes under sommaren 1851 ett fyrtorn af trä i sexhörnig form, med 57 fots höjd från grunden till lanterninen, uti hvilken anbragtes en vanlig lampa med polerade sideralsken, så inrättad att den belyser horisonten i alla riktningar. Fyren tändes första gången den 1 September nämnda år. Tornet, som är rödfärgadt, står på 22 fots hög grund, och som fyrskenet är beläget 58 fot derofvanför samt således 80 fot öfver vattenytan, bör detsamma, i sigtbart väder, ifrån ett vanligt högt skeppsdäck synas på 2 à 2 1/2 geografiska mils afstånd. Detta så ansenligt höga trätorn och det nära intill i S.S.O. stående Fiskarekapellet utgöra om dagen ypperliga känningsmärken och synas på långt afstånd till sjös. I wester från tornet stå fyrbetjeningens boställshus och uthus, äfvensom ett uppassningshus för lotsar, hvilka här uppassa kommande fartyg samt lotsa till Haparanda och de strax wester om belägna hamnar. Till tecken att lots finns på stationen att tillgå, hålles en större, svartmålad signalboll hissad på toppen af en stång, upprest emot ena gafveln af lotshuset, som är beläget westligast af alla byggnader på skäret; i motsatt fall, eller då bollen icke är hissad, hafva alla lotsar utgått. Fyringen vid denna station tager sin början vid den tid på våren, då fyrbetjeningen och lotsarne kunna komma ut till skäret, hvilket vanligen inträffar i slutet af Maj eller början af Juni månad, samt upphör i November, då desamma afflytta derifrån. Pl. I.


Ur Beskrifning 1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Spegelfyr med fast sken. Lat. N. 65° 31’,7. Long. O. 23° 36’,5.

 • Fyrapparaten: sideralsken med oljelampa.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 80 fot (24 m).
 • Fyrtornet: av trä, rödmålat.
 • Lysvidd: 8 à 10 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 22 fot (6,6 m).
 • Lysfält: runt om horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 62 fot (18,6 m).

Fyren är uppförd på skäret Malörn i Bottniska vikens nordligaste del, utanför Torneå älvs utlopp. När isläggning hotar och fyringen upphör, vilket vanligen inträffar i mitten av oktober, avflyttar fyrbetjäningen till fastlandet. Det höga tornet och SSO därom liggande fiskarekapell jämte väster om varande fyrbetjänings- och lotsbyggnader utgör goda och långt synliga dagmärken. Här stationerade lotsar lotsar till Haparanda och väster om varande hamnar. Hissad signalkula visar att lots finns att tillgå. Fyrtornet byggdes år 1851. Fyrapparaten skall förbättras genom anbringande av fotogenlampa i stället för nuvarande oljelampa.”

1873 kläddes tornet med spån, rödmålat liksom tornet var tidigare.

1874 utbyttes rovoljelampan mot en fotogenlampa med veke.

Ny fyr

1892 uppfördes i trä ett nytt 10 meter högt torn vid boningshusets gavel.

Avbemanning och personal

1910 kortades det gamla tornet något och försågs med ny lanternin med lins av 4:e ordningen, försedd med AGA-ljus.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Malören

Och sedan

Lanternin och fyrapparat flyttades till Tärnö fyr i Blekinge.

AGA-ljus

1938 installerades AGA-ljus.

Dalén-ljus och mistsignal

1950 installerades dalén-ljus.

1962 anordnades mistsignal. En mistklocka från fyrskeppet Östra Kvarken uppsattes i kapellets klockstapel.

Elektriskt ljus

1963 elektrifierades fyrplatsen med dieselkraftverk.

 • Dessutom installerades en cirkulär radiofyr.

1967 drogs lotsstationen in.

1968 var tornet rödbrunt, 17,5 m högt. Lins av 4:e ordningen. Elektriskt ljus med dalén-ljus som reserv.

1978 övertas fyren genom fjärrmanövrering genom personal i Luleå.

1984 installerades en vindgenerator för fyrens drift samt en ny radiofyr.

Nuvarande optik: 4:e ordningen stor (600 mm) dioptrisk trumlins 360° placerad uppe på 5:e ordningen (375 mm) dioptrisk trumlins 360° (4:e ordn. linsen används ej, har endast vanlig glödlampa.)2x60W 10,3V glödlampa, elklipp, fotocell. Vindgenerator, batterier, racon

Nuvarande karaktär: LFl(2) WRG 12 s 14 M. Lyshöjd: 22,3 m. Racon: ( _ _ ) 30 s 12 M.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Malörens Fyr 1.jpg Malörens Fyr 2.jpg Malörens Fyr 3.jpg Malörens Fyr 4.jpg Malörens Fyr 5.jpg Malörens Fyr 6.jpg

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Fortifikationsverket äger fyrmästarbostaden. Statens Fastighetsverk äger lotsstugan som har 16 bäddar fördelade på flera rum. Två rum i stugan disponeras av SjöV.

Hanna och Patrik Engström med företaget Malören Lodge hyr ut 7 dubbelrum och en svit i Lotsstugan på Malören. De erbjuder även båtresor t/r Kalix-Malören. hanna@maloren.se. Tfn: +4673 444 56 84. Hemsida www.maloren.se

Ägare SjöV äger fyrarna Malören och Malören Västra samt maskinhuset
Kontaktperson Hanna o Patrik Engström enligt ovan bokning@maloren.se som även ordnar båttransport från Erikören samt Karl-Erik Wikström 0730-628246 som också kan visa fyr och kapell. Sjöfartsverket Norrköping 0771-630000
Vägbeskrivning Ön Malören ligger i havsbandet c:a 22 nm SSV Haparanda. Inga reguljära båtförbindelser. I södra hamnen kan fritidsbåtar förtöjas (2,5 m djup). Lotshamnen på norra delen av ön är nästan helt förstörd och bör ej användas.
Övrig information Ett enkelt stångmärke byggdes 1725 och en 10 m hög båk 1832. Malörens fyr var den första fyren som konstruerades av Heidenstam, den tändes 1 september 1851, klassificerades som stillastående ledfyr och dess sken syntes 2-2½ mil. Byggnadssätt och stil är som öns 14 m höga kapell (Fiskarekyrkan Printz Carl) från 1769. Fyrens rovoljelampa byttes 1873 mot envekig fotogenlampa (förbrukning 8 cl/tim) för föränderlig bränsleyta och samtidigt ersattes fyrens liggande träpanel av spånbeklädnad. Då fyrmästaren inte längre orkade gå upp i det äldsta tornet byggdes 1892, vid gaveln av fyrmästarbostaden, ett nytt 10 m högt torn som utrustades med lanterninen, 4:e ordn.(500 mm) dioptrisk trumlins med katadioptrisk krona (5 ringar) och krans (3 ringar) från Nordkosters norra fyr samt en ny tvåvekig fotogenlampa (förbrukning 20 cl/tim). Fyren från 1851 släcktes och användes som dagmärke. År 1910 släcktes fyren vid bostadshuset och dess lanternin med lins flyttades till Tärnö. Samtidigt återtändes fyren från 1851 som fick ny lanternin med nuvarande lins samt AGA ljus (förbrukning pilotlåga 0,4 l/tim + drift 2,9 l/tim). Fyrpersonalen drogs in och lotsarna skötte sedan fyren till 1967 då lotsstationen drogs in. År 1950 installerades Dalénljus (förbrukning pilotlåga 1,7 l/tim + drift 11.1 l/tim), år 1963 elektricitet från dieselgenerator och år 1984 vindgenerator.

En mistsignalklocka från fyrskeppet Östra Kvarken är sedan 1962 uppsatt mellan fyren och kapellet. Kapellet överläts med nyttjanderätt år 1958 till Nederkalix församling

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935, fyren och 1993 hela fyrplatsen skyddsområde. Föreslagna som nationalarv

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Haparandaleden

Klicka här för att se fyrarna i Haparandaleden.


Jfr Bottenviken, svenskt fyrväsende, lots, sideralsken, spegelfyr, Heidenstam, rovolja, fotogen, AGA-ljus, dalén-ljus, vindgenerator, Tärnö, mistsignal, radiofyr, Luleå lotsfördelning