Luleå lotsfördelning

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Luleå lotsfördelning ingick under 1800-talet i Lotsverket och organiserade lotsar och fyrmän från Haparanda till Sundsvalls lotsfördelning.

Lotsar och fyrmän hade samma arbetsgivare = Lotsverket, sedermera Sjöfartsverket.

Förutom lotsverksamheten hade lotsplatserna förr även ansvar för utprickning och underhåll av sjömärken samt transporter för lotsbarnskolorna och deras lärare.


Rödkallen karta ritad.jpg
KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Båk.jpg Spirbåk.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Historik.jpg

MåseskärFörlängd.jpg

Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby
Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif ElsbyLotskaptensexpedition

Lotskaptenen var chef över Luleå lotsfördelning. Kontoret låg i Luleå.

1894 arbetade här:

  • Lotskapten: Carl Axel Richard Ulner, f. 1834
  • Överlots av 1:a grad: Johan Axel Thorslund, f. 1853
  • Biträde: Karl Ludvig Wallin, f. 1858

Chefsångaren "Luleå"

1894 arbetade här:

  • Maskinist: Otto Johansson Rotsten, f. 1871
  • Besättningskarl: Karl Johan Rotsten, f. 1869

Lotsångaren Luleå1.jpg Lotsångaren Luleå2.jpg

Lotsångaren ”Luleå”. Ur fyrvaktare Helmer Bäckströms album (fören åt höger) respektive Lotsverkets foto (fören åt vänster)

Lotsångaren Holmsund 1895 foto Nils Holmberg.jpg Lotsångaren Umeå VBM fotoarkiv.jpg

Lotsångaren Holmsund 1895 (foto Nils Holmberg) och Lotsångaren Umeå (Västerbottens museums fotoarkiv)


Lotsplatser och lotspersonal år 1894

Laddar karta ...


Fet stil betyder att platsen har både lotsar och fyrmän.

Lotsplats Lotsförman Lots Lotslärling Mästerlots Summa lotsar
Salmis 1 - 1 - 2
Kalix 1 4 2 - 7
Malören 1 6 1 - 8
Töre 1 - - 1 2
Råneå 1 - 1 - 2
Liggskär 1 5 4 1 11
Rödkallen 1 3 3 1 8
Stor-Rebben 1 - 1 - 2
Pite-Rönnskär 1 5 1 1 8
Romelsö 1 2 - - 3
Storkåge 1 - 1 - 2
Ursviken 1 1 - 2 4
Bjuröklubb 1 - - 3 4
Ratan 1 1 - 2 4
Sävar 1 - - - 1
Bredskär 1 2 2 2 7
Summa summarum 16 29 17 13 75

Fyrplatser och fyrpersonal år 1894

Laddar karta ...


Fet stil betyder att platsen har både lotsar och fyrmän.

Fyrplats Fyrmästare Fyrvaktare Fyrbiträde Summa fyrmän
Malören 1 - - 1
Germandö - 1 - 1
Rödkallen 1 1 - 2
Leskär - 1 - 1
Pitsundet - 1 - 1
Pite-Rönnskär - 1 - 1
Bergskäret - 1 - 1
Gåsören - 1 - 1
Bjuröklubb 1 1 - 2
Ratan 1 - - 1
Bredskär - 1 - 1
Stora Fjäderägg 1 1 - 2
Bergudden - 1 - 1
Holmögadd 1 1 - 2
Summa summarum 6 12 0 18

Sjömärken enligt Underrättelser 1852

Kartan visar några sjömärken i området år 1852

Laddar karta ...


SVARTSTEN. Stångmärke med kors på toppen. Hörer under Malörns lotsplats och är det nordligaste Svenska sjömärke. Skäret, hvarå märket står, är 6 fot öfver vattenytan och sjelfva märket 42 fot högt samt ofärgadt. Fartyg, gående till Haparanda, styra ifrån Puko på detta märke, som lemnas om styrbord. Lat. N. 65°43'. Long. 23°51' ost om Greenwich. Pl. VII

PUKO. Stångmärke med tunna på toppen. Hörer under Malörns lotsplats. Skäret är 10 fot högt och märket 54 fot. Lemnas äfvenledes om styrbord vid inseglingen från sjön till Haparanda. Pl. VII

GUNNAREN. Stångmärke med öppen trekant på toppen. Hörer under Malörn. Skäret, hvarå märket står, är 14 fot högt och sjelfva märket 54 fot, hvilket lemnas om babord vid insegling från öppna sjön. Pl. VII.

MALÖRN. Fyr och Kapell. Se Pl. I och VII.

REPSKÄRSGRUND. Stångmärke med tunna på toppen och en dylik 4 alnar derunder, är 56 fot högt samt står på 17 fots hög grund. Tjenar till rättelse för inseglingen till Kalix elf. Lat. N. 65°43'. Long. 23°23' ost om Gr. Pl. VII

BRÄNDÖSKÄR. Fiskarekapell, gammalt och ofärgadt, är igenkänningsmärke för seglare, som erna sig till Råneå och Töre fjärder. Det står på 33 fots hög grund och är 20 fot högt. Lat. N. 65°31'. Long. 22°50' ost om Gr. Pl. VII.

JUNKÖ SANDSLÅ. Tvänne stångmärken, uppförda omkring 800 alnar i N.N.O. och S.S.W. från hvarandra. Det norra märket, 44 fot högt, är försedt med tunna på toppen och det södra, 57 fot högt, har 2:ne tunnor på hjertspiran. Tjena till rättelse vid inseglingen emellan Sandgrunden och Gråskälsgrundet. Lat. N. 65°26'. Long. 22°22' ost om Gr. Pl. VII.

SANDGRUNDAN. Stångmärke med tunna på toppen. Hörer under Rödkallens lotsplats. Skäret är 7 fot högt, märket 35 fot. Tjenar till rättelse vid seglingen i Luleå skärgård. Pl. VII.

RÖDKALLEN. Fiskarekapell, rödfärgadt, är 22 fothögt och står på 13 fots hög grund. Emot ena gafveln af denna byggnad, hvilken är synlig på 2 à 2 ½ mils afstånd, är en stång upprest, på hvars topp en svartmålad signalboll visas så längen tillgång på lotsar finnes å skäret. Här tagas lotsar af fartyg gående till Luleå skärgård. Lat. N. 65°19'. Long. 22°23' ost om Gr. Pl. VII

STOR-REBBEN. Känningsbåk af trä, rödfärgad. Hörer under Pite-Rönnskärs lotsplats. Stället, hvarest båken står, är 63 fot öfver vattnet. Båken har 36 fots höjd, är synlig på omkring 3 ½ mils afstånd samt är en ypperlig rättelse vid angöringen af Piteå skärgård. Pl. VII.

Anm. Enligt Kongl. Maj:ts nådiga bifall, skola 2:ne extra Kronolotsar uppassa på Stor-Rebben.”

LESKÄR . Stångmärke med tunna på toppen. Hörer under Pite-Rönnskär . Skäret är 60 fot och märket 60 fot högt. Tjenar egentligen till rättelse för inseglingen till Piteå stad genom Pitsundet. Pl. VII.

RÖNNSKÄR . Stångmärke med kors på toppen. Skäret, hvarest märket står, är 13 fot högt, sjelfva märket 55 fot. Omkring 100 alnar derifrån står ett hvitfärgadt fiskarekapell. Här erhållas lotsar för insegling till Piteå och derutmed liggande hamnar och ankarsättningar. Närmare skäret synas flera fiskarestugor och lotshus wester om kapellet. Lat. N. 65 3'. Long. 21°34' ost om Gr. Pl. VII

ROMELSHÄLLAN . Stångmärke, ofärgadt, 50 fot högt, står på 25 fots hög grund samt är försedt på hjertspiran med 2:ne 3 alnar från hvarandra skiljda tunnor. Tjenar till rättelse vid angörandet af Romelsö lotsplats och Byske-fjärden. Lat. N. 64° 55'. Long. 21° 21' ost om Gr. Pl. VII.

BJURÖKLUBB . Stångmärke , likande en vårdkase, försedt med tunna på toppen. Berget, hvaruppå märket är uppfördt, har 156 fots höjd och sjelfva märket 36 fot. Från härvarande lotsplats tages lots af fartyg, som segla längs kusten, äfvensom till de derutmed liggande hamnar. Pl. VII.

KALLVIKEN . Wårdkase , 26 fot hög, uppförd på det 112 fot höga Bredberget. Tjenar isynnerhet till rättelse för inseglingen till Kallviken. Lat. N. 64° 20'. Pl. VII.

HÄLLGRUND . Stångmärke , ofärgadt, försedt med 2:ne 3 alnar åtskiljda topptunnor. Märket är 50 fot högt och står på 33 fots grund. Hörer under Ratans lotsplats och är uppfördt till rättelse för inseglingen till Sikåfjärden. Lat. N. 64° 9'. Long. 21° 1' ost om Gr. Pl. VII.

RATASKÄR. Känningsbåk af trä, dels röd-, dels ofärgad. Lat. N. 64°0'10”. Long. O om Ferrö 39°4'50”. Long. O om Greenwichs meridian 20°55'5”.

Lotsstation. Båken är åttkantig.Hvarannan åttkant, af såväl väggar som tak, är åt sjösidan hvitmålad och hvarannan Rödfärgad. Ofvanom takspetsen uppgår en spir, hvarå är anbragdt en hvitmålad tunna jemte en flög ofvanför denne. Båken har 58 fots höjd till takspetsen, står på 72 fots höjd öfver vattenytan, synes på 3 ½ à 4 mils afstånd i klart vädersamt är en ypperlig känning i detta farvatten. Utmed båken står en lotsuppassningsstuga. Lotsarne lotsa längs kusten norrut åt Bjuröklubb samt söderut åt Bjuren och Bredskär. Pl. VII.

SÖDERKLUBBEN . Stångmärke med tunna på toppen, uppfördt på ett litet 10 fot högt skär, beläget straxt söder om Rataskäret, hvilket skär lemnas om styrbord vid inseglingen till Ratahamn. Märket är 40 fot högt. Pl. VII.

SKEPPARKALLEN . Stångmärke , till utseendet likt en vanlig kase, uppfördt år 1841 för att utmärka detta endast 9 fot höga skär, hvilket är omgifvet af flera farliga grund. Hjertspiran är 30 fot hög och märket kan synas på 1 ½ mils afstånd. Lat. N. 63°47'. Pl. VIII.

BJUREN . Tvenne stångmärken , försedda med tunnor på topparne. De stå 486 alnar ifrån varandra och visa sig öfverens uti S.t.W. och N.t. O., då yttersta ruskpricken anträffas vid inseglingen till Sävar. Det södra märket är 54 fot högt och står på 29 fots hög grund och det norra är 64 fot samt står på 34 fot öfver vattenytan. Lat. N. 63°44'. Pl. VIII.

TAVASTÖREN . Tvenne stångmärken , hvardera försedt med en topptunna, af hvilka den på östra märket är hvitfärgad. Märkena stå 50 alnar från hvarandra uti W.t.N. och O.t.S. samt utvisa, liksom märkena på Bjuren, yttersta ruskpricken vid inseglingen till Sävar. Det östra är uppfördt till 60 fots höjd på 10 fots hög grund och det westra till 44 fot på 7 fots höjd öfver vattnet. Lat. N. 63°43'. Pl. VIII.

PETLANDSSKÄR . Under Bredskärs lotsplats. 2:ne små stångmärken om 22 fots höjd hvartdera, af hvilka det nordöstra är försedt med kors på toppen. Då dessa båda märken hållas öfverens, leda de fritt från det N.O. om skäret liggande grund vid inseglingen denna led till Bredskäret och farvattnet åt Umeå. Lat. N. 63°39'. Pl. VIII.

BREDSKÄR . Lotsplats. 2:ne stångmärken , hvaraf det westra, som är 62 fot högt, är försedt med tunna på toppen samt en dylik derunder, då deremot det östra har endast en tunna på toppen och är 60 fot högt. Dessa båda märken, belägna 195 alnar från hvarandra, stå på omkring 30 fots höjd öfver vattenytan och äro, jemte den å högsta höjden af skäret belägna, hvitfärgade lotsuppassningsstugan, hvilken synes längre till sjös än märkena, ypperliga känningar så väl för fartyg, gående till Umeå, som för angörande af westra Qvarken. Märkena, hållna öfverens, leda fritt från grunden i den smala farleden till Bredskärs-sundet. Lat. N. 63°39'. Pl. VIII.

HOLMÖ GADD. Fyr. Se Pl. I.


Jfr lots, lotsbarnskola, fyr- och båkavgift, Lotsverket, Lotsstyrelsen, Venerns Seglationsstyrelse, Trollhätte kanal, straff, alkohol, signalflaggor, fyrskepp, VHF, uniform, personal