Lotsstyrelsen

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lotsstyrelsen, ett av flera centrala ämbetsverk hörande under Handelsdepartementet.


LFl 12s.jpg

KanalSymbol.jpg SweFlag.jpg Symbol Person.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol lysboj.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol racon.jpg Historik.jpg

KonglLotsOFyrinrättn1873.jpg
LoggaLotsstyrelsen.jpg


Lotsdistrikt och lotsdirektör

Lotsverkets ekonomiska och administrativa styrelse utövades förr av Amiralitetet och senare av Förvaltningen för sjöärendena,

 • i vilken en lotsdirektör var ledamot. Denne handlade alla specialfrågor rörande personal och materiel för lotsväsendet och för fyrväsendet.

Fram till 1987 var landet uppdelat i sex lotsdistrikt:

 • övre norra,
 • nedre norra,
 • mellersta,
 • östra,
 • södra och
 • västra.
Varje distrikt hade en lotsdirektör som chef.

Bildandet

1872 bildades Kungl. Lotsstyrelsen, ett nyinrättat ämbetsverk, som därutöver skulle handha det statliga livräddningsväsendet. Lotsstyrelsen har därefter omorganiserats flera gånger.

1923, den 24 november, blev Lotsstyrelsen centralmyndighet för Lotsverket samt hade

 • att vaka över att Lotsverkets inrättningar underhölls,
 • att de säkerhetsanstalter för sjöfarten som blivit inrättade var ordentligt underhållna och betjänade,
 • att utfärda lotstaxor,
 • att bestämma om utprickning och belysning av allmänna farleder och hamnar i riket,

samt att övervaka

 • att inga sådana åtgärder skulle vidtas med avseende på allmänna farleder eller hamnar, att den allmänna sjöfarten därigenom skulle hindras eller försvåras, och
 • att anvisade medel skulle räcka för erforderliga utgifter.

Styrelsens sammansättning

Lotsstyrelsen utgörs av en chef, generallotsdirektören, samt tre ledamöter, två byråchefer samt en överfyringenjör.

 • Byråcheferna är chefer för kanslibyrån respektive lotsbyrån.
 • Överfyringenjören är chef för Fyringenjörskontoret.
 • En av Kungl. Maj:t förordnad i Marinstaben tjänstgörande officer är extra ledamot för handläggning av kustsignalväsendet mm.

Ombildning till ... Sjöfartsverket

1956 omorganiserades Lotsstyrelsen och överfördes till den nybildade Kungliga Sjöfartsstyrelsen.

1969 ombildades Sjöfartsstyrelsen till Sjöfartsverket.


Jfr Amiralitetet, Förvaltningen för sjöärendena, Fyringenjörskontoret, Lotsverket, Sjöfartsverket, lotsbarnskola.