Limhamn

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Limhamn, ort med hamn, lotsplats och hamnfyr vid svenska brofästet av Öresundsbron. Öresund.

Limhamns Båthamn: Nedre: Vid inloppet till båthamnen. Övre: 72 m från föregående. Fyrarna är i ens i 092 grad. 
Limhamns Södra: Nedre: På O pirhuvudet vid inloppet till södra hamnen. Övre: 150 m från föregående. Fyrarna är synkrona och ens i 096,5 grad. 
F G.jpg
Q R.jpg
F G.jpg
Iso R 3s.jpg

Öresund karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg

Laddar karta ...


Laddar karta ...


Limhamns Båthamn med dagmärken. Arkiv flickr.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Limhamns lotsplats. Limhamn, Öresund, Hyllie socken av Malmöhus län, numera inkorporerat med Malmö. Postadress och telegramadress: Limhamn.

Orten

Den udde, på vilken Limhamns samhälle ligger, är antagligen en av de äldsta boplatserna på Skånekusten. Och i det omfattande kalkstensbrotten, det nuvarande Limhamns ekonomiska grundval och upphovet till såväl den stora cementindustrin som hamnen och senare följande industrier, gör man alltjämt fynd, som styrka antagandet att här funnits en gammal boplats.

Limhamn är också alltjämt ett betydande fiskeläge med en viktig insats i sillfisket i Öresund, om också fabriksdriften numer tagit loven av fisket.

Den första skriftliga urkunden om Limhamn som en ort vid sjön förskriver sig till år 1590. Ett fartyg drev då iland vid 'Limhaufen'. Den 26 april 1658 förtäljer ett aktstycke om ett engelskt fartyg, som lossade 20 läster stenkol till kalkbränneriet och i samma veva sökte smuggla iland varor till ett värde av 119 riksdaler 17 skillingar. Smugglingsförsöket upptäcktes och varorna förklarades förbrutna.


Brott, lots och hamn

Hamnen, som utan någon naturens egna förutsättningar byggts ut från enkla bryggor eller kar för förtöjning av fiskebåtar till den den nuvarande hamnen, tillgänglig för de största fartyg som trafikera våra farvatten, har tillkommit för att betjäna utskeppningen av cement och införseln av kol m.m. till fabriksdriften. Den första etappen av hamnbyggnad var färdig år 1884, och samtidigt anställdes den första lotsen, Johan Adolf Falk, född år 1853, död genom olyckshändelse år 1903. År 1885 anställdes ännu en lots, M. P. Holmgren, pensionerad sedan år 1915, och år 1897 ännu en, nuvarande lotsförmannen C. J. Ström. Det nuvarande antalet lotsar är 5, varav emellertid 1 betjänar den något längre söderut belägna Klagshamn.

I olika etapper har hamnen byggts ut, och en storartad vågbrytare, en hel ö, som nu rymmer skeppsvarv, oljestation, upplagsområden m.m. har byggts genom avstjälpning av avfallssten från kalkbrotten. Julstormen år 1902 raserade åtskilligt av dåvarande kajbyggnader och vräkte de i hamnen förtöjda segelfartygen halvvägs upp på det torra. Efter islossningen på våren 1924 rasade kajerna runt cementfabriken, varvid, till all lycka, rasen inträffade under tvenne på varandra följande söndagar, då intet arbete pågick.


Klagshamn lots och hamn

Med Limhamns lotsplats är förenad Klagshamns lotsuppassning. Klagshamns hamn är helt ett verk av människohand. Det påbörjades på 1890-talet och byggdes för utskeppning av det kalklager som funnos i trakten. Kalkbrottet ligger i Västra Klagstorps socken och hamnen fick sitt namn därifrån. Innan hamnen fanns kördes stenen ut i sjön med häst och vagn så långt som små små pråmar kunde flyta, vilka senare förde lasten vidare ut till fartyget på redden. Sedan byggdes ut en brygga 2 km lång från stranden. Där anlades hamnen på ett djup av 5 - 7 fot, vilket senare muddrades upp till 12 fot och sedermera i 2 omgångar till det nuvarande djupet 18 fot (6 m).

Lotsuppassningen hölls till att börja med från Limhamn av lotsarna därstädes. Avståndet mellan hamnarna är emellertid lång, fabriker byggdes nere i Klagshamn, trafiken ökades på hamnen och därmed lotsningarnas antal, varför det blev nödvändigt med uppassning direkt från Klagshamn. Det sköts nu av 1 lots från Limhamn med ett båtbiträde. På hösten 1897 kom det första fartyget till Klagshamn, en tysk galeas. Det lotsades av lotsförmannen J. A. Ström från Limhamn."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Malmö lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

  • Lots: Johan Adolf Falck, f. 1853
  • Lotslärling: Nils Petter Holmgren, f. 1846

Lotsbarnskola

Här fanns ingen lotsbarnskola. Barnen gick i sockenskolan.

Limhamns Båthamn

Nedre: WGS-84 Lat. N 55 34,9. Long. E 12 54,8. Sv. Nr. 674000. Int. Nr. C2400

Övre: WGS-84 Lat. N 55 34,9. Long. E 12 54,8. Sv. Nr. 674001. Int. Nr. C2400-1

1970 anlades fyrplatsen.

1977 fick fyrplatsen nuvarande utformning.

Nuvarande utseende båda: Stolpe med rött trekantigt dagmärke. Fyrarna är i ens i 092 grad.

Nuvarande karaktär båda: Fyrkaraktär: F G 2,0M. Lyshöjd 4,5 m rep 9,0 m.

Limhamns Södra

Nedre: WGS-84 Lat. N 55 35,2. Long. E 12 55,2. Sv. Nr. 674900. Int. Nr. C2398

Övre: WGS-84 Lat. N 55 35,1. Long. E 12 55,4. Sv. Nr. 674901. Int. Nr. C2398-1

1957 anlades fyrplatsen. Elektriskt ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär båda: F G 7M. Lyshöjd: 8 m resp 11,3 m.

1965 fick fyrplatsen elektriskt ljus med lins av 6:e ordningen. Fyrkaraktär båda: K R 3s 4M. Lyshöjd: 8 m resp 11,3 m.

1970 fick fyrplatsen nuvarande utformning.

Nuvarande utseende båda: Ställning med rött trekantigt dagmärke med svart kant. Fyrarna är synkrona och ens i 096,5 grad.

Nuvarande karaktär:

Öresund

Klicka här för att se fyrarna i Öresund


Jfr Öresund, hamnfyr, ledfyr, angöringsfyr, Lotsverket, lots.