Hoburg

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hoburg, svensk f.d. bemannad fyrplats på Gotlands södra udde i Mellersta Östersjön. Bemannad 1846-1978. Gotlands andra bemannade fyrplats efter den på Östergarnsholm .

Hoburgen är namnet på Gotlands sydligaste udde. Området utgörs av kalksten med klintpartier ner mot vattnet. Här ligger också rauken Hoburgsgubben och grottan Hoburgsgubbens skattkammare. Äldre namn på fyren stavades: Gottlands Södra Udde.

HoburgStrip1872.jpg

Förtoning över Hoburg enligt Beskrifning 1872.


Strip14Hoburgen fyr.jpg

Hoburg fyrplats sedd från sjön. Foto Jan Gunnar Persson 2019.


Hoburg karta ritad.jpg
Fl 5s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Hoburg om natten. Foto E Hillberg.
Hoburg fyr. Det som syns över lanterninen är antenner för GPS och används för att skicka ut signaler för D-GPS. Foto Leif Elsby.
Hoburg fyrplats. Det som pekar ut från tornet är en knallsignalapparat.
Hoburg. Vykort.
Hoburg fyrplats. Vykort.
Hoburg fyrplats. Foto Leif Elsby.
Hoburg fyrbyn sedd från fyren. Foto Leif Elsby.
Hoburgs lins av 1:a ordningen. Foto Leif Elsby.
Barbier tillverkningsskylt fyrapparat Hoburg. Foto Ulla Hillberg.
Hoburgs gamla urverk för att vrida linsen. Foto Leif Elsby.
Behållare i koppar för rovolja var placerade i det uppvärmda vaktrummet, här på fyren Hoburg. Foto Leif Elsby.
Dieseldriven generator för reservkraft. Hoburg. Foto Leif Elsby.
2015 var maskinrummet på Hoburg urblåst så när som på nya batterier för D-GPS. Foto Leif Elsby.
Hoburg. Foto UV.
Den automatiska väderstationen på Hoburg. Foto Leif Elsby 2015.
Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
423000 C 7210 N 56 55, O 18 09 Fl W 5 s 27 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1846 1846 1978 1978 21,7 57,9


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Hoborgs fyr. Belägen på Gotlands södra udde, Sundre socken av Gotlands län. Lyser över sjön samt leder in till Flisars hamn (5 fot djup = 1,5 m). Postadress. Vamlingbo. Telegramadress: Visby.

Fyr byggdes år 1846 och ändrades år 1915.

Första kända fyrmän var Virsén, Hultgren och Elgstrand (förnamnen okända)."

Förarbete

 • 1828 presenterades ritningar av Förvaltningen för Sjöärendena för Kungl. Maj:t efter klagomål från svenska och utländska handelsmän över att det saknades fyrar på Gotland. Inget hände.
 • 1839 inlämnades ytterligare ett förslag till Kungl. Maj:t, denna gång med två fyrtorn. Inget hände. Vid denna tid började Förvaltningen för Sjöärendena att bygga om de täckta stenkolsfyrarna till spegelfyrar, vilket drog dryga resurser både personellt och ekonomiskt.
 • 1844 lämnade Förvaltningen för Sjöärendena ännu ett förslag till Kungl. Maj:t om en fyr på Hoburgen.
 • 1845 lämnade den Storbrittanniske Ministern i Stockholm en framställan till Kungl. Maj:t om behovet av en fyr på Gotlands södra udde. I ett brev daterat 31 juli 1845 från Kungl. Maj:t meddelas Förvaltningen för Sjöärendena att dess förslag godkänts och att medel beviljats för byggandet.

Fyrplatsen

Lotsfördelningsman Osterman i Visby stakade ut byggplatsen. Han hade funnet en plats på Hoburgen varifrån en fyr kunde lysa tillräckligt väl. Ett kontrakt skrevs med grosshandlare Christian Tegner i Västervik om uppförandet av en fyr i kalksten, ett boningshus samt ett uthus.

1845-1846 anlades fyrplatsen 36 m över havet. Ett 21 m högt, runt, vitt torn i kalksten med lanternin innehållande en omgående fyrapparat med speglar, vardera med en oljelampa. Ritat av J T Byström. Den 1 oktober 1846 tändes fyren.

 • Hela fyrplatsen kostade 44 620 kronor att uppföra. Se riksdaler.
 • Fyrapparat med 12 stycken paraboliska speglar, vardera med en oljelampa. 3 lampor monterade på var sida av en kvadratisk järnställning, omgående, omloppstid 8 minuter, lagrad på rullbana, urverk med lod, lodvikt 42,5 kg. Detta gav fyrkaraktären 1 blänk à 30 sekunder var annan minut. Ljusstyrka 6 000 HK.
 • Rovoljan förvarades i kopparcisterner om cirka 100 liter placerade i vaktrummet för att även vid lägre utomhustemperatur hålla sig flytande (stelningspunkt cirka +10 °C).

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Gottlands Södra Udde. Omgående Spegelfyr.

Lat. N 56° 56'. Long. O. om Ferrö 36° 39'. Long O. om Greenwichs meridian 18° 9'15"

Åren 1845 och 1846 uppfördes ett fyrtorn på berget Klefven, beläget omkring 2,800 alnar N.O. från Hoburg, eller sydligaste udden af Gottland. Denna fyr, som för första gången tändes den 1 Oktober 1846, har från grunden till altanen 51 1/2 fot och fyrlågan brinner på 195 fots höjd öfver vattenytan samt bör alltså synas i klart väder på 4 mils afstånd och derutöfver. Fyrapparaten består af 12 stycken polerade messings-reverberer, fördelade 3:ne på hvar sida af en, medelst utvexlingsverk omgående kvadratisk ställning, hvars hela omloppstid är 8 minuter och hvarunder fyra lika starka sken eller blinkar af omkring 30 sekunders varaktighet hvardera, med omkring 1 1/2 minuts mörka mellantider, belysa horisonten i alla riktningar från O. t. N. syd öfver till N. t. O. på kompassen.

Enligt Underrättelser 1852

GOTTLANDS SÖDRA UDDE. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 56°56'. Long. O. om Ferrö 36°19'. Long. O. om Greenwichs meridian 18°9'15”.

Åren 1845 och 1846 uppfördes ett fyrtorn af sten på berget Klefven, beläget 2800 alnar N.O. från Hoburg eller sydligaste udden af Gottland. Denna fyr, som för första gången tändes den 1 Oktober 1846, har från grunden till altanen på 51 ½ fots höjd och fyrlågan brinner 195 fot öfver vattenytan samt bör alltså i klart väder synas på 3 ½ à 4 mils afstånd. Fyrappareten består af 12 stycken polerade reverberer, fördelade 3:ne på hvar sida af en, medelst utvexlingsverk omgående, qvadratisk ställning, hvars hela omloppstid är 8 minuter och hvarunder fyra lika starka sken af omkring 30 sekunders varaktighet hvardera, med omkring 1 ½ minuts mörka mellantider, belysa horisonten i alla riktningar från O. t. N. syd öfver till N. t. O. på kompassen. Tornet är hvitrappadt, och ej långt derifrån stå fyrbetjeningens boställshus och uthus, hvilka byggnader synas väl till sjös. Pl. II.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 56° 55’,3. Long. O. 18° 11’,1.

 • Fyrapparaten: 12 st oljelampor med paraboliska speglar.
 • Tornets höjd från grund: 74 fot (22,2 m).
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 195 fot (58,5 m).
 • Fyrtornet: av sten, vitt.
 • Lysvidd: 16 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 133 fot (39,9 m).
 • Lysfält: runt från O t N över O, S, V och N till N t O.

Fyrtornet, som är av sten, ligger på berget Kleven omkring 5,600 fot NO från Hoburg eller Gotlands sydligaste udde. Fyrapparatens 12 st oljelampor med paraboliska speglar är fästade 3 på vardera sidan av den omgående kvadratiska ställningen. Omloppstiden är 8 minuter, varunder fyren visar 4 starka blänkar, vardera av omkring 30 sekunders varaktighet med 1 1/2 minuts mörka mellantider. Nära intill tornet ligger fyrbetjäningens bostadshus, vilka, jämte tornet, synas väl till sjöss. Fyren skyms stundom av tjocka, som lägrar sig på bergsslätten omkring tornet.”

Fotogen

1882 utbyttes oljelampa för rovolja mot fotogenlampor med veke. Man använde lampor med konstant nivå vilket gav jämn ljuslåga. Ljusstyrkan ökade till 7 500 HK.

1892 byggdes en fotogenbod.

Linsfyr och mistsignal

1914-1915 byggdes i betong tornet på till 21,7 m höjd. Lanterninen byttes och försågs med kvicksilverlagring lins av 1:a ordningen. Linsen tillverkad av Barbier, Benard & Turenne, Ingenieurs Constructeures, Usines Paris -82, Rue Curial, 82, Blanc-Misseron (Nord).

 • Fotogenlampan med veke utbyttes mot Lux-ljus modell större (brännare med tre glödnät).
 • Linsen av 1:a ordningen (1840 mm Ø) var en catadioptrisk planlins med 3 fack à 120°, omgående, omloppstid 15 sekunder, kvicksilverlagring, urverk med lod, lodvikt 400 kg. Lux-ljus med tre glödstrumpor. Detta gav fyrkaraktären 1 blixt var 5:e sekund. Ljusstyrka 500 000 HK.
 • Linsen var likadan som t ex den i Kullens fyr och gjorde Hoburg till en av Sveriges ljusstarkaste. Linsapparaturen väger totalt 6 ton och består av 450 glasprismor placerade i 3 linser med vardera 2,58 m diameter. Linsen flyter på ett bad med 285 kg kvicksilver för att minska friktionen.
 • Det övre delen av tornet målades svart. I tornet leder 61 trappsteg i sten upp till vaktrummet, därifrån 14 steg i trä till linsnivån och ytterligare 12 steg i gjutjärn till lanterninplanet.
 • Mistsignalering med knallsignalapparat installerades på tornet. Laddandet sköttes från vaktrummet. Utlösningen av sprängladdningen skedde elektriskt inifrån tornet.
 • Lanterninen var nykonstruerad och med välvda, tjocka glas för att motstå knallsignalerna.
 • Samtidigt som fyren byggdes om - restaurerades fyrplatsen i sin helhet och ett nytt hus byggdes åt fyrmästaren.

Elektriskt ljus

1951 elektrifierades fyren genom anslutning till det allmänna elnätet.

 • Ett maskinhus med aggregat för reservkraft byggdes.
 • Lux-ljuset utbyttes mot en glödlampa på 1000 W. Ljusstyrka 3 800 000 candela.
 • Knallsignalapparaten utbyttes mot en Nautofon, vilken uppfördes vid stranden på en ställning på Revudden SV om fyren.
 • Ställningen försågs med radarreflektor.

1957 utbyttes urverk med lod mot elektrisk drivning av linsen.

Radiofyr

1957 installerades cirkulär radiofyr. Frekvens: 298,8 kHz. Räckvidd: 70 nm.

1968 var tornet upptill svart nedtill vitt

1975 delautomatiserades fyren.

Avbemanning och personal

1978 automatiserades fyren. Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Hoburg

Och sedan

19?? stängdes mistsignaleringen.

1992 stängde Sjöfartsverket 25 av sina 38 radiofyrar, dvs 13 stycken behölls i drift, varav Hoburg var en.

 • Radiofyr 1993: Hoburg
 • ID: OB
 • Frekvens (kHz): 301,5

1999 blev Hoburg en av Sjöfartsverkets referensplatser och sändare för D-GPS.

 • ID 465.
 • Frekvens: 302,0 kHz.

2001 var Hoburg en av Sjöfartsverkets 10 sändare för radionavigering enligt D-GPS

 • Station: Hoburg
 • Latitud: N 56° 55'
 • Longitud: O 18° 09'
 • Frekvens (kHz): 302,0
 • ID: 465
 • Ny frekvens (sep 2001): 297,5

2001, den 18-19 september, infördes för de svenska D-GPS-stationerna en ny sändarfrekvens, föranledd av antagandet av en ny frekvensplan för det europeiska maritima området. Samtidigt ändras sändningshastigheten från 200 bit/s till 100 bit/s. Allt för att ge bättre separation mellan stationerna och mindre risk för störningar från andra sändare.

2002 var Hoburg som enda plats på Gotland bemannad av personal från SMHI för väderobservationer. Dessa utförde viss tillsyn av fyren samt visning av fyren för allmänheten.

2018 ersattes kvicksilverlagringen av linsen med mekanisk lagring (285 kg kvicksilver (ca 20 liter)).

Nuvarande optik: 1:a ordningen (1840 mm Ø) dioptrisk planlins med bulls-eye och 8 inslipade ringar omgivet av ett varierande antal (10-12 under och 12-17 över) separata catadioptriska prismaringar, 3 fack á 120°, Barbier & Benard, omgående, mekanisk lagring av linsen (kvicksilverlagringen ersatt 2018), 2x1000W 120V glödlampa. Landkabel, reservkraft med dieselmotor, RC

Nuvarande karaktär: Fl W 5 s 27 M. Lyshöjd: 57,9 m.

Länkar

 • Radio SR Hoburgs fyr och ljusets betydelse, program av Peter Gropman 2022 (9:30 min). Medverkande: Hasse Hörlin, fd fyrvaktare på Gotska Sandön. Birgitta Lundberg, boende i Sundre socken, norr om Hoburgs fyr. Leif Elsby, Svenska fyrsällskapet.

Externa länkar

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Dyrortsgrupp: A.
Fyrinrättningen Fotogenglödljus, lins 1:a ordningen. Knallsignal i fyrtornet. Fyrtornet byggt av sten är 21,5 m högt inkl. lanternin.
Läge och natur Gotlands södra udde c:a 2000 m in på udden, kal bergsplatå, inga trädgårdsland, endast mindre blomrabatter, bostäderna omgivna av 1,5 m hög stenmur, sikt åt havet från OSO-NNV.
Bostäder Fm 3 rum och kök, Fv och Fb 2 rum och kök. Värmeledning. Badrum i tvättstugan. Vatten- och avloppsledning saknas.
Hamn Ingen hamn, men skyddad vik å södra sidan för mindre båtar.
Kommunikationer 18 km landsväg till Burgsvik. 79 km järnväg Burgsvik-Visby. Bilskjuts Hoburg-Burgsvik 12 kr.
Postanstalt Vamlingbo. Väg dit: 9 km landsväg. Handlanden i Vamlingbo innehar poststation. Post endast vardagar.
Handelsbod Som ovan. Bättre sortering i manufaktur, speceri och järn finns dock i Burgsvik. Väg dit: 18 km.
Skola Folkskola B i Sundre, 3 km. Realskola och läroverk i Visby. Inga inackorderingsbidrag.
Övrigt Meteorologiska observationer. Ingen stormvarningsstation. Gott dricksvatten, under torrare årstid måste tvättvattnet fraktas c:a 1500 m. Vedfrågan måste ordnas genom skärgårdsstyrelsen i Visby. Pannved hemfraktad 14,13 kr per kbm.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder En lägenhet disponeras av SjöV fritidsnämnd
Ägare SjöV äger fyren och alla byggnader
Kontaktperson Jan Ströberg 0708-949694, 0498-271523. Sjöfartsverket, Norrköping 0771-63 00 00.
Vägbeskrivning Bilväg Visby - Hoburg 95 km. Kör väg 140 söderut från Visby och därefter väg 142 till Hoburg.
Övrig information Redan när Carl von Linné gjorde sin Gotländska resa 1741 konstaterade han att det borde byggas en fyrbåk på Hoburg. Det dröjde dock drygt 100 år innan en fyr uppfördes.

Fyren som tändes 1 oktober 1846 kallades först för Gotlands Södra Udde. Den klassifierades som omgående spegelfyr och dess sken syntes 3½-4 mil. Fyrapparaten var identisk med den på Fårö.

De ursprungliga rovoljelamporna byttes ut mot 12 fotogenlampor med konstant nivå år 1882 vilka sedan år 1915 byttes mot luxljus med trelågig brännare. Nuvarande lins av 1:a ordn. (1840 mm) installerades 1915 när man tog bort de paraboliska speglarna. Samtidigt byggdes torntoppen om varvid man satte upp en ny lanternin och installerade ett nytt urverk med lod (vikt 400 kg) som användes fram till år 1957. Linsens omloppstid var 15 sek. Fyren elektrifierades år 1951.

En knallsignalleringsapparat för mistsignallering monterades 1915. Den byttes ut mot en nautofon 1951.

Då man kör väg 140 söderut från Visby till Hoburg bör man stanna någon kilometer söder om Västergarn i Kovik och titta på den stora modellen av en vippfyr.

Skydd enligt lag Beslutat 7/12 2017 som statligt byggnadsminne: Hoburgs fyrplats, Juves s:3 och s:4, Gotlands kommun

Gotland södra delen

Klicka här för att se fyrarna på Gotland södra delen.


Jfr Mellersta Östersjön, svenskt fyrväsende, Gotland, spegelfyr, Gotland, Kullen, Östergarn, rovolja, fotogen, Lux-ljus, kvicksilverlagring, mistsignal, knallsignalapparat, Nautofon, radarreflektor, radiofyr, GPS, SMHI.