Grimskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Grimskär, svensk f.d. bemannad fyrplats och lotsstation i södra inloppet till Kalmar redd, Kalmarsund. Mellersta Östersjön. Bemannad 1837-1941. Ersatt av kassunfyren Skansgrundet.

På Grimskär vid Kalmar. Numera finns endast en husgrund kvar som minner om att här i 104 år har varit en bemannad fyrplats. Öns underjord rymmer en försvarsanläggning i form av ett museum. 

GrimskärStrip1872.jpg

Förtoning över Grimskär enligt Beskrifning 1872.


Utgrunden karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Livet.jpg

Grimskär. Vykort 1930-tal?
Längst ner till höger stångmärket för Grimskär och för Prestö. Plansch VII Underrättelse 1842.
Grimskär. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880
Grimskär 1880. Litografi
Grimskär fyr 1891 med det påbyggda tornet. Foto Lotsverket
Grimskär. Vykort daterat 1892
Kalmar hamn med Tjärhovet år 1922 med Grimskär i bakgrunden. Vy mot söder
Grimskär fyrplats från luften 1932. Foto Lotsverket
Grimskär från luften 2010. Att här varit en bemannad fyrplats går inte att upptäcka
Kassunfyren Skansgrundet ligger cirka 200 m väst om Grimskär. Mellan de båda går farleden genom Kalmarsund. Foto Statens Fastighetsverk
Grimskär sett från slottet. Träden har vuxit i höjden. Foto Riksantikvarieämbetet
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Skäret Grimskär

Grimskär är ett litet skär i Kalmarsund, en kilometer sydost om Kalmar slott. Det strategiska läget har gett det betydelse fram till nära nutid. På 1560-talet befästes det till skydd för Kalmarsunds södra inlopp. Det utsattes för inte mindre än 19 belägringar åren fram till 1822, det år som Grimskär avfördes från rikets fasta försvar.

Drygt hundra år senare kom skäret att utgöra en militär minstation och som sådan var den hemlig. Det var mellan åren 1943 och 1988. Idag är detta ett museum under mark.

Av fästningsverk och fyrplats återstår idag endast vallarna, en husgrund och hamnen, som är ett populärt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet.

Sedan länge fanns på Grimskär ett stångmärke som hjälp för insegling till Kalmar hamn. År 1837 övertog Lotsverket skäret från militären. Där byggdes ett vakthus för lotsarna. På detta uppfördes en fyr som underhölls av stadens skeppare. Fyren utgjordes av en lykta som sattes på lotsstugans yttervägg mot leden.

Farleden genom Kalmarsund går strax intill Grimskär. Vattnen i närheten är grunda och svårnavigerade.

Första fyren

WGS-84 Lat. N 56 39,13. Long. E 16 22,21. Sv. Nr. - . Int. Nr. -

1837 uppfördes av Kalmar stad en mindre fyr på Grimskär. En lykta placerades på ett befintligt lotsuppassningshus.

Enligt Underrättelse 1842

GRIMSKÄR. Stillastående hamnfyr.

Lat. N. 56° 39'38". Long. O. 34° 31'52"

Sedan hösten år 1837 hålles en liten spegelfyr lysande på det så kallade Grimskäret utmed Calmar, hvilket i klart väder synes på 1 à 2 mils afstånd. Fyren som är anbragt å lots-uppassningshuset, underhålles af staden Calmar. Den tändes hvarje år den 15 September och brinner till den 15 April påföljande året, med undantag af de tider, då sjöfarten i Sundet hindras af is. För fartyg, som komma söder ifrån och erna sig till Calmar eller genom Sundet, är denna fyr till särdeles rättelse.

Enligt Underrättelse 1848

GRIMSKÄR. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N. 56°39'38". Long. O. om Ferrö 34°31'52". Long. O. om Greenwichs meridian 16°22'7"

Tändes den 15 September och brinner till den 15 April påföljande året.med undantag af de tider, då sjöfaarten i sundet hindras af is.

Sedan hösten år 1837 hålles en liten spegelfyr lysande på det så kallade Grimskäret utmed Calmar, hvilket i klart väder synes på 1 à 2 mils afstånd. Fyren underhålles af staden Calmar.

1851 övertogs fyrplatsen av Kronan och uppfördes för fyrbetjäningen ett nytt kombinerat fyr och boningshus med på taket lanternin, i vilken anbringades ett sideralsken med oljelampa. Ritat av C F Carlsson.

 • Fyrplatsen fick fast bemanning.

Enligt Underrättelser 1852

GRIMSKÄR. Stillastående Hamnfyr.

Lat. N. 56°39'38”. Long. O. om Ferrö 34°31'52”. Long. O. om Greenwichs meridian 16°22'7”.

Den sedan hösten 1837 af Calmar stad underhållna fyren på Grimskäret, beläget i sundet utanför nämnda stad, öfvertogs af Kronan år 1851, då på dess bekostnad en ny fyrinrättning anlades på detta skär. Lysningsapparaten består af en siderallampa med försilfradt sken, anbragt uti en lanternin, hvilande på en fotställning av trä, som uppgår genom taket af boningshuset, hvilket sednare är stående på sydwestra hörnet af en 15 fot hög vall. Fyrljuset, som är beläget 42 fot öfver vattenytan, sprider sitt sken i alla väderstreck från N. t. O. öfver ost och syd till S.W. t. W. på kompassen, samt upplyser såväl södra som norra inloppet till Calmar och bör derjämte gifva en god rättelse för angöringen av det trånga passet utanför Skäggenäs lotsstation. I sigtbart väder bör denna fyr från ett fartygs däck synas på 2 à 2 ½ mils afstånd. Fyrhuset, uppfördt af trä samt rödfärgadt, tjenar om dagen till känningsmärke i stället för det förut på skäret stående inseglingsmärket, hvilket blifvit borttaget. Denna fyr tändes första gången den 15 September 1851 och hålles lysande på de tider, som för Kronans öfriga fyrar äro bestämda. Pl III.

Nya fyren

1865 uppfördes i trä ett fristående cirka 9 m högt åttakantigt torn med linsapparat. Tornet målades i rutmönster rött och vitt. Ritat av A T Gellerstedt.

 • Lanterninen inrymde en trumlins av 4:e ordningen (500 mm Ø) med krona (5 ringar) och krans (3 ringar) samt rovoljelampa.
 • Den gamla lanterninen togs bort.
 • Man byggde ett nytt uthus, en brygga och en båtslip.

Den då unge Nils Gustaf von Heidenstam övervakade anläggandet av sin första fyrplats. Han kom att bli en legendarisk chef för Lotsverkets Fyringenjörskontor.

1871 tillkom en matkällare och ett nytt dass.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Linsfyr med fast sken. Lat. N. 56° 39’,2. Long. O. 16° 22’,3.

 • Fyrapparaten: 4:de ordningens lins-.
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 48 fot (14,4 m).
 • Fyrtornet: av trä, 8-kantigt, rutigt rött och vitt.
 • Lysvidd: 10 till 12 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 15 fot (4,5 m).
 • Lysfält: runtom horisonten.
 • Tornets höjd från grund: 40 fot (12,0 m).

Fyrtornet står på Grimskärs gamla skans utanför södra inloppet till Kalmar redd. Fyren lämnar fartyg, kommande såväl söder som norrifrån, god rättelse i farleden genomsundet och till Kalmar. Tornets sidor är målade i omväxlande röda och vita rutor. Fyrbetjäningens bostadshus ligger väster om fyren och har södra gaveln vit, men övriga sidor röda. Sydostvart från fyrtornet ligger ett gråmålat hus med ställning för signalkula för härstädes uppassande lotsar. På fyrplatsen finns gonggong för signalering under tjocka.”

1880 uppfördes en direktionsfyr på norra stranden av Grimskär. På en ställning anbringades en lampa med parabolisk spegel, vilken varnade för grunden Grytan och Prästör.

 • Fyren lyser med rött sken över grunden Grytan och Prästör samt för övrigt med vitt ske, vilket i sammanhang med den norra huvudfyren leder den med farvattnet bekante emellan närmaste grunden.

1881 uppfördes på Kalmar hamnkaj två fyrlyktor.

1884 Mistlur, driven för hand, giver under tjocka var 4:e minut en ljudstöt av omkring 1 minuts varaktighet.

 • Därest någon lysboj vid Kalmarsunds djupränna är slocknad, dragen från sin plats eller tillfälligt intagen och detta kan från Grimskär iakttagas, gives till ledning för söderifrån angörande fartyg nedannämnda signal.
 • Signalen, å fyrtornet ungefär två meter från marken och i riktning mot Trädgårdsgrund, utgöres:
vid dager av en rödmålad, rund skiva, en meter i diameter, och
under mörker av en lanterna, visande fast, rött sken.
 • Signalens betydelse: Iakttag särskild försiktighet vid navigering i Kalmarsunds djupränna.

1884 höjdes tornet genom påbyggnad.

 • En linsapparat lyste för farleden söderut.
 • En annan linsapparat lyste för farleden norrut.
 • Linsen av 4:e ordningen (500 mm Ø) flyttades till Utlängans fyr.
 • Fyrplatsen erhöll en mistlur driven med handkraft.

1892 uppfördes en fotogenbod.

1893 togs direktionsfyren bort.

1909 Två fyrljus: ett F WR 12M; K WR 12M. Lins av 4:e ordningen. Lux-ljus. Vitt, åttakantigt 15,4 m högt trätorn.

Fyrsken Gräns Gräns
Vit tvåklipp 201 205
Vitt, fast 205 206,5
Röd enklipp 206,5 214,5
Vit enklipp 214,5 216,5
Rött, fast 216,5 227
 • Masknaggen och Bredgrund äro belägna inom den av rött klippsken belysta sektorn.

1914 upprättades telefonförbindelse mellan fyrplatsen och Kalmar.

1935 utbyttes den handdrivna mistluren mot en tyfon driven av tryckluft från kompressor.

1939 ersattes Grimskär, nämligen av kassunfyr Skansgrundet.

Avbemanning och personal

1941 släcktes Grimskär. Fyrplatsen avbemannades, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Grimskär

Och sedan

1953 såldes byggnaderna. Inga byggnader finns idag kvar på ön.

Nuvarande optik: (nedmonterad).

Nuvarande karaktär: (släckt).

Länkar

Kalmarsund

Klicka här för att se fyrarna i Kalmarsund.


Jfr Kalmarsund, svenskt fyrväsende, sideralsken, linsfyr, mistsignal, tyfon, Heidenstam, C F Carlsson, A T Gellerstedt, Skansgrundet, livet