Falsterborev

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Falsterborev, grundområde syd Falsterbo i Södra Östersjön, har gett namn åt en fyrskeppsstation (verksam 1831-1972), ett fyrskepp (fyrskepp Nr 4 Falsterborev) samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstationen. Södra Östersjön.

Skånes sydkust. Falsterborev blev efter utländsk förebild Sveriges första fyrskeppsstation. Den avgörande orsaken 1831 var rädslan för att den epidemi av kolera, som härjade på kontinenten, skulle sprida sig och komma till Sverige. Av samma skäl anlades samma år en tillfällig fyr på Sandhammaren. 1834 kom koleran i alla fall till Sverige. 
Falsterbo karta ritad.jpg
(släckt).jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Symbol fsk.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Symbol kassfr.jpg Symbol racon.jpg Livet.jpg Symbol lysboj.jpg

Laddar karta ...


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Falsterborevs fyrskepp. Placerat på ungefär 1 1/2 distansminuters avstånd söder om det yttersta av Falsterborev i 7 famnars vatten. Postadress och telegramadress: Skanör.

Redan år 1831 utlades vid Falsterborev ett förhyrt fartyg som fyrskepp. Ett fyrskepp av trä, 'Cyklop', byggt för ändamålet, utlades vid Falsterborev år 1844. Sedan år 1872, då fyrskepp n:r 8 kom ner från sin uppläggningsort, flottans varv i Stockholm, för att efter vartannat avlösa i reserv de på stationerna liggande ordinarie fyrskeppen i södra farvatten, har fyrskeppet n:r 8 legat på denna station (förlängt och försett med ångmaskineri m.m. allt efter tiderna). År 1909 försågs fyrskeppet med torn och Aga fyrapparat.

Tid efter annan har fyrskeppet flyttats längre ut från spetsen av revet. Sitt nuvarande läge fick fyrskeppet redan på slutet av 1800-talet. "

Grundområdet

Revet är cirka 4 M långt. Högsta delen kallas Måkläppen och är synlig ovan vattenytan. Tidvis kan strömmen i farvattnen vara betydande. Området rymmer en av Östersjöns största skeppskyrkogårdar.

Fyrskeppsstationen

Fyrskeppsstationen Falsterborev låg cirka 1 M SSV om yttre delen av revet, på cirka 13 m djup och botten bestående av sand på position Lat. N. 55° 17’,8. Long. O. 12° 47’,6.

”Fartygets station är utanför Falsterbo revs yttersta ända, 5 minuter i SSV 1/4 V från Falsterbo fasta fyr. Fartyg utlades första gången tillfälligt på Falsterborev 1831, men en stadigvarande stationering har förelegat sedan 1844 och var länge det enda fyrfartyg som fanns på Sveriges kuster. Nu begagnade fartyg utlades 1865 första gången.

  • Vintern 1867-1868 kunde fartyget kvarligga på stationen hela tiden. Intagning har i övrigt skett mellan den 17 dec. (1866) och den 11 feb. (1870) och utläggning mellan den 19 feb. (1867) och den 19 april (1865). En prick med rött topptecken utsättes vid revets ända, då fartyget lämnar sin station.
  • En vit och blå flagg hissad på fartyget utvisar att ombord finnes lots, som lotsar såväl till Dragör och genom Flintrännan, som ostvart hän.”

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Fyrfartyget Cyklop

utlades för första gången på yttersta punkten af Falsteborefvet i slutet af Augusti 1844. Fyrfartyget är försedt med 2:ne master, har rödmålade sidor, hvarå finnes tvänne stora hvitmålade bokstäfver F. och S. på hvardera. Det förer en röd flöjel på högsta eller förtoppen samt visar under natten 2:ne fyrar, så placerade att de icke böra borskymmas af hvarandra.

Fartyget ligger förtöjdt på 6 1/2 famnars vatten. Ifrån detsamma pejlas Falsterbo fyr uti N. 28° O. på kompassen på omkring 1 1/2 mils afstånd. Fyrarna brinna på omkring 50 fot övfer vattnet och böra i sigtbart väder samt när ej dimma hindrar skenen ifrån ett vanligt skeppsdäck synas på 1 à 2 mils afstånd. På fyrfartyget finns en större klocka, hvarmed klämtas under mist och tjockt väder, för att varsko kommande seglare.

På fartyget äro stationerade fem stycken lotsar, som emottaga och lotsa fartyg genom Flintrännan till Drogden och Malmö m. fl. städer på kusten. Så länge tillgång på lotsar finnes ombord blåser en flagg på en af masttoppare, hvilken flagg nedtages då lotsarne äro utgångne. Detta fyrfartyg utlägges i Mars eller April och intages i slutet af November eller December månader hvarje år, allt efter väderleken. Fyrarna hålles lysande på lika tider, som för Kronans fyrar i allmänhet är stadgadt. "

1831-1972 var Falsterborev fyrskeppsstation.

  • 1914-1919 var fyrskeppsstationen tillfälligt indragen pga första världskriget.

Fem fartyg har tjänstgjort på stationen

1968 Fyrskepp med fyrtorn och två master samt toppkula på aktermasten (fyrskepp Nr 28 Reserv). Lotsuppassning är anordnat på fyrskeppet. När lots finns ombord är en lotsflagga eller en vit lanterna (vitt fast sken) hissad på aktermasten. Radarreflektor.

  • Optisk karaktär: Bx(3) W 15 s 11 M. (1 + 2 +1 + 2 +1 + 8). Lyshöjd 11 m. Ljusstyrka vit sektor 14 000 cd. Elektriskt ljus. Lins av 4:e ordningen (500 mm Ø).
  • Akustisk karaktär: Tyfon 2 ljud var 30 s (3 + 6 + 3 + 18). (Reservtyfon finns).
  • Cirkulär radiofyr: RC 385. Räckvidd: 20 M. ID-signal: FF. Frekvens: 289,6 kHz. Ingick i kedjan Middelgrunds Fort (dansk), Falsterborev.

Väderstation

Till SMHI observerades och rapporterades åren 1860-1864, 1883-1939, 1949-1972 data gällande meteorologiska parametrar, havstemperatur, salthalt, strömriktning och strömhastighet

Personal

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Falsterborev

Fyrskepp Nr 4 Falsterborev

Falsterborev kassunfyr

Tabell svenska fyrskeppsstationer

Norströmsgrund __ Östra Kvarken __ Sydostbrotten _______ Finngrunden

Västra Banken ___ Grundkallen ____ Grepen ______________ Svenska Björn

Almagrundet _____ Hävringe _______ Kopparstenarna ______ Utgrunden

Ölandsrev _______ Jerskullen _____ Trelleborgsredd _____ Falsterborev

Oskarsgrundet ___ Kalkgrundet ____ Malmö redd/Sjollen __ Svinbådan

Fladen __________ Vinga __________ Grisbådarna _________ Megrundet

Svenska fyrskeppsstationer

Laddar karta ...

Skånes sydkust

Här finns fyrarna:

Laddar karta ...


Jfr Södra Östersjön, svenskt fyrväsende, fyrskepp, fyrljusreflektor, kassunfyr, utsjöfyr, mistsignal, tyfon, radiofyr, racon, Jävre-Sandholmen, kolera, pest, lots.