Aspö

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Aspö, svenskt f.d. stångmärke, lotsplats och lotsbarnskola utanför Karlskrona. Södra Östersjön.

Karlskrona inlopp. V om farleden. SV Godnatt. Märket tjenande till utkik för lotsarne.
Utklippan karta ritad.jpg
Axelklaff för lots. Figur Leif Elsby.

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Spirbåk.jpg

Laddar karta ...


Laddar karta ...


Ur Underrättelser 1852

ASPÖ. Stångmärke, 40 fot högt, rödfärgadt, med hvit, trekantig kur på toppen samt en hvitmålad korg eller altan på 2/3:delar af stångens höjd, tjenande till utkik för lotsarne. Grunden, hvarå märket står, är 45 fot hög. Lat. N. 56°7'. Long. 15°31' ost om Gr. Pl. XII.

Ur Minnesalbum 1914-1924

"Aspö lotsplats. Karlskrona. Blekinge skärgård. Lotskontoret på Kungshall, uppassning från sjön å Aspö, där också samtliga lotsar ha sina hem. Lotsplatsen betjänar sjöfarten på Karlskrona samt en rad av stenlastageplatser. Postadress: till lotskontoret å Kungshall, Karlskrona. Postadress: till uppassningen å Aspö, Drottningskär.

Aspö lotsplats är belägen på Aspö, cirka 3 distansminuter SSW-vart från Karlskrona. Lotsplatsens tillblivelse torde kunna sägas vara i huvudsak sammanfallande med staden Karlskronas grundläggning. År 1679 utfördes av amiralen Werner von Rosenfelt pejlingar och undersökningar av Blekingekusten enligt uppdrag av generalamiralen Hans Wachtmeister. Trossö hamn - Trossö var en av de holmar, varpå Karlskrona anlades - hade för generalamiralen blivit 'fördelaktigt omnämnd och framhållen'. Den 14 september samma år rapporterade amiral von Rosenfelt att han lyckats finna och upploda inloppet till Aspö sund mellan grunden Ellebådan och Sundsbådan - nuvarande stora inloppet (Kungsdjupet) till Karlskrona - och ett par dagar därefter kunde han ytterligare rapportera att Lyckebyfarleden samt 'Vämöhamn' upplodats. Vid denna senare plats blev också det först örlogsvarvet i den nya staden förlagt.

Ursprungligen har nuvarande Aspö lotsplats bestått av tvenne lotsplatser: Karlskrona och Aspö. Vid Karlskrona lotsplats verkställdes då lotsningarna av flottans styrmän, sedan vissa av dessa 'undergått behörig lotsexamen samt erhållit förordnande att vara secundlotsar vid Karlskrona station'. Vid Aspö lotsplats förrättades väl första lotsningarna av 'kände män' samt sedermera av anställda lotsar. Så upptager exempelvis 1846 års personalstat vid Karlskrona lotsplats 1 lotskapten, 1 lotsålderman, 1 mästerlots, 2 secundlotsar samt 1 lotslärling, samtliga utgörande personal från flottan. Personalen samma år vid Aspö lotsplats utgjordes av 1 lotsålderman, 2 mästerlotsar, 3 secundlotsar och 3 lotslärlingar.

Uppbörden av lotspenningar år 1836 utgjordes av 360 Rdr 16 skilling vid Karlskrona lotsplats och 653 Rdr 12 skilling vid Aspö lotsplats. Av lotspenningarna erhöll vid Karlskrona lotsplats samma år lotsåldermannen och överstyrmannen Lindström 2 lotter samt vardera styrmännen Sundvall och Hejde en lott. Vid Aspö lotsplats erhöll åldermannen Adamsson 2 lotter samt 1 lott till vardera mästerlotsar och secundlotsarna.

Hemvägsersättningarna vid de två lotsplatserna utgick in natura, dock beräknades värdet av föreskriven sådan ersättning under år 1839 till 7 Sk. Banco för reglementsenligt utgående 1 1/2 skålpund bröd, 1 skålpund fläsk eller rökt kött jämte 1/2 kvarter brännvin.

Bland övriga avlöningsförmåner för lotsplatsens personal kan nämnas för Karlskronalotsarnas vidkommande 'mulbete för 3 kor jämte 8 Rdr. Banco för kornas framdrivande' samt för Aspölotsarna 'åt varje lots, som ej äger hemmansbruk, tjänlig boningsplats med 2 skeppland odlingsbar jord, fritt mulbete för 1 ko, vedbränsle på ägorna och 1 lass hö om 30 Lispund (=255 kg)'.

En annan förmån den tiden var också delfåendet för Aspö lotsplats vidkommande av den ambulerande lotsbarnskolan. Till lärare vid denna skola skulle, enligt Kungl. Maj:ts beslut uti 1845 års stat, anställas 'en person med god konduit samt skulle denne för sin tjänst erhålla per år 66 Rdr. 32 skilling. Läraren 'skulle bo hos lotsarna under lästerminerna, utan ersättning till dessa, men bekosta all förtäring och allt övrigt själv'.

Efter Karlskrona och Aspö lotsplatser sammanslagits till en, bestrids lotsningarna inom lotsningsområdet från dels lotsplatsen å Aspö samt dels lotsuppassningsplatsen i Karlskrona. Å denna senare ort är även lotskontoret förlagd.

Karlskrona hamn är förlagd norr och öster om staden, örlogsvarvet med sina kajer söder om staden. "

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Kalmar lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Öfverlots af 2:a grad: Holger Andersson, f. 1842
 • Mästerlots: Sven Eriksson, f. 1834
 • Mästerlots: Åke (Olsson) Sjöstrand, f. 1855
 • Mästerlots: Victor (Olsson) Lindahl, f. 1855
 • Lots: Otto Pettersson, f. 1856
 • Lots: Johan Adolf (Månsson) Lindeblad, f. 1856
 • Lots: Lars Olof (Petersson) Sjöström, f. 1863
 • Lotslärling: Johan August Sjöberg, f. 1864
 • Lotslärling: Anders Johan Sjöberg, f. 1872
 • Lotslärling: Bror John Erik Löfgren, f. 1871

Lotsbarnskola

1874-1881 hade Aspö lotsbarnskola. Lärare var: Josef Tobiaeson

 • 1874 Josef Tobiaeson, 95 dagar, 20 elever varav 20 lots-/fyrbarn
 • 1875 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 19 elever varav 19 lots-/fyrbarn
 • 1876 Josef Tobiaeson, 83 dagar, 19 elever varav 19 lots-/fyrbarn
 • 1877 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 20 elever varav 20 lots-/fyrbarn
 • 1879 Josef Tobiaeson, 85 dagar, 17 elever varav 17 lots-/fyrbarn
 • 1880 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 17 elever varav 15 lots-/fyrbarn
 • 1881 Josef Tobiaeson, 80 dagar, 16 elever varav 16 lots-/fyrbarn
 • 1882 Josef Tobiaeson, 88 dagar, 17 elever varav 17 lots-/fyrbarn
 • 1883 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 10 elever varav 10 lots-/fyrbarn
 • 1884 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 15 elever varav 15 lots-/fyrbarn
 • 1885 Josef Tobiaeson, 79 dagar, 17 elever varav 17 lots-/fyrbarn
 • 1886 Josef Tobiaeson, 82 dagar, 14 elever varav 14 lots-/fyrbarn
 • 1887 Josef Tobiaeson, 78 dagar, 12 elever varav 12 lots-/fyrbarn
 • 1888 Josef Tobiaeson, 80 dagar, 14 elever varav 14 lots-/fyrbarn
 • 1889 Josef Tobiaeson, 89 dagar, 8 elever varav 8 lots-/fyrbarn
 • 1890 Josef Tobiaeson, 89 dagar, 11 elever varav 11 lots-/fyrbarn
 • 1891 Josef Tobiaeson, 90 dagar, 11 elever varav 11 lots-/fyrbarn
 • 1892 Josef Tobiaeson, 84 dagar, 13 elever varav 13 lots-/fyrbarn
 • 1893 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 11 elever varav 11 lots-/fyrbarn
 • 1894 (uppgift saknas)
 • 1895 Josef Tobiaeson, 87 dagar, 13 elever varav 13 lots-/fyrbarn
 • 1896 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 13 elever varav 13 lots-/fyrbarn
 • 1897 Josef Tobiaeson, 86 dagar, 13 elever varav 13 lots-/fyrbarn
 • 1898 Josef Tobiaeson, 88 dagar, 10 elever varav 10 lots-/fyrbarn
 • 1899 Josef Tobiaeson, 88 dagar, 10 elever varav 10 lots-/fyrbarn
 • 1900 Josef Tobiaeson, 88 dagar, 9 elever varav 9 lots-/fyrbarn
 • 1901 Josef Tobiaeson, 90 dagar, 8 elever varav 8 lots-/fyrbarn

Sedan fick barnen gå i den allmänna sockenskolan

Karlskrona inlopp

Jfr Mellersta Östersjön, Göta kanal, svenskt fyrväsende, Sjöfartsverket, ledfyr, Arkö båk