Örskär

Från fyrwiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Örskär, svensk ö med lotsplats och f.d. bemannad fyrplats, Ålands hav. Bemannad 1684-1997.

Fyrplatsen ligger på norra sidan av Örskär, på östra sidan av Öregrundsgrepen, i havsbandet norr om Gräsö. 

ÖrskärMinnes14-24.jpg

Örskär fyrplats c:a 1920. Ur Minnesalbum 1914-1924


Grundkallen karta ritad.jpg
LFl(2) 10s.jpg

SweFlag.jpg LotsSymbol2.jpg Symbol fyr.jpg Lur ritad.jpg Blixtsymbol.jpg Historik.jpg Livet.jpg SymbolIntFyrdagen.jpg

Axelklaff för fyrmästare. Figur Leif Elsby.
Örskär. Foto JH.
Örskär lins. Foto UV.
Fyrarna på Örskär, Djursten och Understen. Ur Underrättelser 1852 om Fyrar, Känningsbåkar och andra Sjömärken.
Örskär som spegelfyr. Fyrlista 1872.
Örskär. Ur Kongl. Lotsverkets fasta fyrar 1880.
Örskär 2014. Foto NN.
Örskär. Foto DT.
Örskär. Foto UV.
Örskär. Foto Ulf Schloss.
Örskär fyren med knallsignalapparat 1925. Foto Lotsverket.
Örskär från sjön N 1927. Foto Lotsverket.
Örskär signalställning 1918. Foto Lotsverket.
Örskär fyrbyn sedd från fyren 1918. Foto Lotsverket.
Örskär fyrbyn. Foto UV.
Örskär fyrplats 1930.
Örskär som vykort.
Laddar karta ...


Laddar karta ...


Svenskt nr Int.nr WGS-84 Lat./Long. Fyrkaraktär Lysvidd M Bemannad
212500 C 6236 N 60 32, O 18 22 LFl(2) 10 s 16,5 F.d., se bemanning
Tidigaste fyr år Nuvarande fyr år Automatiserad år Avbemannad år Tornets höjd m Lyshöjd m
1684 1740 1978 1997 32,7 36,5


Ur Minnesalbum 1914-1924

"Örskärs fyr. Belägen i Gräsö socken av Stockholms län. Postadress och Telegramadress: Öregrund."

Lotsplats

1894 tillhörde lotsplatsen Stockholms lotsfördelning. Då arbetade här lotsarna:

 • Lotsförman: Anders Öman, f. 1842
 • Lotslärling: Karl Ernst Blomberg, 1872

Första fyren

1680-talet anlades en fyrplats på Örskär. Tidigare hade det på platsen funnits en enklare båk.

 • Greve Sten Bielke, som ägde det närbelägna Gräsö kungsgård, byggde fyren och ett tillhörande boningshus.

1678 påbörjades arbetena med fyren, som uppfördes i trä, den andra fyr i Sverige anlagd av svenskar (efter Landsort).

1687 var arbetena klara och fyren tändes. Fyrapparaten i lanterninen bestod av 6 slipade stålspeglar och 12 oljelampor för rovolja. Speglarna var gjorda av Johan Daniel Braun.

Andra fyren

1738 träffades fyren av åska och brann ner.

 • En ny fyr ritades av Carl Hårleman. Tornet i gråsten cirka 33 m högt med sexkantig bas övergick efter cirka halva höjden till cylindrisk form och kröntes av en altan med lanternin för spegelapparat.
 • I stället för en trappa var den utrustad med en spiralformad gång upp till tornets vaktrum.
 • Lanterninen var av trä.

1740 kunde den nya fyren tändas. Detta är det nuvarande tornet.

 • Fyrapparaten bestod av fem speglar av polerat stål med vardera två oljelampor framför varje.

1769 installerades ny spegelapparat, konstruerad av Jonas Norberg.

 • Speglarna var rörliga, 4 var nytillverkade och paraboliska, av förgylld brons, 1 var av stål. Oljelampor för rovolja.

Enligt Underrättelse 1842

ÖRSKÄR. Roterande spegelfyr.

Lat. N. 60° 31'41". Long. O. 36° 31'35"

Fyrtornet uppfördes under åren 1738 och 1739 af sten på Örskäret och har från grunden, som är 26 fot hög, till öfverkanten af taket 105 fot. Skenet, som i klart väder synes på 4 mils afstånd och derutöfver, är 116 fot öfver vattenytan. Fyr-apparaten består af 4 förgyllda metall-speglar samt en stål-spegel, hvilka förmedelst en mekanisk inrättning vända sig på stället fram och åter inom 5 minuters tid och frambringa derunder lika många blinkar eller sken, hvilka synas i alla direktioner af horisonten, med undantag af S.O. qvadranten eller sidan som vetter åt Gräsön. Åt samma sida från fyrbåken äro så väl fyrbetjeningens hus af sten, som några lotshus belägna. Utmed Örskäret erhållas lotsar för insegling till ankarsättningen vid Öregrund. Fyren är en ypperlig rättelse för angörandet af Öregrunds Grepen, äfvensom för de fartyg, som segla öster om Gräsön genom södra Qvarken till Ålands haf. Tornet är hvitrappadt och lanternintaket rödfärgadt.

Enligt Underrättelse 1848

Underrättelse om Svenska Fyrarne efter Kongl. Förvaltningens Af Sjö-Ärendena Beslut, Utgifven Af Lots-Direktörs-Embetet i Febr. 1848

"Örskär. Omgående, spegelfyr.

Lat. N 60° 31'41". Long. O. om Ferrö 36° 31' 35". Long O. om Greenwichs meridian 18° 21'50"

Fyrtornet uppfördes under åren 1738 och 1739 af sten på Örskäret och har från grunden, som är 26 fot hög, till öfverkanten av taket 110 fot. Skenet, som i klart väder bör synas på 4 mils afstånd och derutöfver, är 118 fot öfver vattenytan. Fyrapparaten består af 4 förgyllda metallspeglar samt en stålspegel, hvilka förmedelst en mekanisk inrättning vända sig på stället fram och åter inom 5 minuters tid och frambringa derunder lika många blinkar eller sken, hvilka synas i alla direktioner af horisonten, med undantag af S.O. qvadranten eller sidan som vetter mot Gräsön. Åt samma sida från fyrbåken äro såväl fyrbetjäningens hus af sten, som några lotshus belägna. Utmed Örskäret erhållas lotsar för insegling till ankarsättningen vid Öregrund. Fyren är en ypperlig rättelse för angöraandet af Öregrunds-Grepen, äfvensom för de fartyg, som segla öster om Gräsön genom södra Qvarken til Ålands haf. Tornet är hvitrappadt och lanternintaket rödfärgadt. "

Omgående spegelapparat

1851-1852 fick fyren en ny lanternin i järn innehållande en omgående spegelapparat med 12 paraboliska speglar: 3 speglar med var sin oljelampa monterade på var sin sida av en fyrsidig ram. Ställningen drevs med urverk och lod, lodvikt 43,7 kg. Omloppstid 8 minuter.

Enligt Underrättelser 1852

ÖRSKÄR. Omgående Spegelfyr.

Lat. N. 60°31'41". Long. O. om Ferrö 36°31'35”. Long. O. om Greenwichs meridian 18°21'50”.

Enligt Kongl. Maj:ts nådiga beslut, skall det på Örskäret under åren 1738 och 1739 af sten uppförda fyrtornet till dess öfra del ombyggas samt lysningsapparaten förändras till en omgående spegelfyr. Denna förändring skall, så vidt ej oförutsedda händelser inträffa, vara så tidigt fullbordad, att den nya fyrapparaten kan tändas i September månad innevarande år. Tornet, som står på 26 fots hög grund och är hvitrappadt, kommer att bibehålla dess nuvarande höjd 86 fot till altanen. Lysningsapparaten, hvars sken är beräknadt till 123 fots höjd öfver vattenytan, kommer att bestå af 12 st. polerade speglar, anbragta 3:ne på hvar sida af en omgående ställning, med en omloppstid af 8 minuter, hvarunder fyra lika starka sken, af omkring 30 sekunders varaktighet hvartdera, med 1 ½ minuts mörka mellantider, frambringas i alla direktioner af horisonten, med undantag af den del, hvaråt Gräsölandet är beläget, eller emellan syd och S.S.O. ½ O. på kompassen. I sigtbart väder nattetid bör denna fyr från ett skeppsdäck blifva synlig på 4 mils distans och deröfver. Sydvart från fyrtornet äro så väl fyrbetjeningens, som några lotshus belägna. Utmed Örskäret erhållas lotsar för insegling till ankarsättningen vid Öregrund. Denna fyr gifver en ypperlig rättelse för angörande af Öregrunds-Grepen, äfvensom för de fartyg, hvilka segla öster om Gräsön genom södra Qvarken till Ålands haf. Pl. I.

Enligt Beskrifning 1872

Beskrifning öfver Svenska Fyrarne, med kort underrättelse om fyrväsendets uppkomst och utveckling. Enligt Kongl. Maj:ts Nådiga beslut utgifven. 1872

1872 enligt Lotsstyrelsen: ”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 60° 31’,7. Long. O. 18° 22’,9.

 • Fyrapparaten: 12 lampor med paraboliska speglar.
 • Tornets höjd från grund: 110 fot (33,0 m).
 • Fyrljusets höjd över vattenytan: 123 fot (36,9 m).
 • Fyrtornet: av sten, vitt med röda bälten.
 • Lysvidd: 16 à 18 (distans)minuter.
 • Grundens höjd över vattenytan: 26 fot (7,8 m).
 • Lysfält: runt horisonten, utom från S till SSO ½ O.

Öregrundsgrepen, eller farvattnet, som begränsas av fastlandet på västra samt av Gräsön och Grönskäret på östra sidan, anvisas för norrifrån kommande fartyg av Örskärs och Björns fyrar. Den förra ligger på Örskärets nordvästligaste udde. Fyrapparaten utgörs av 12 lampor med paraboliska speglar, anbringade 3 st på vardera sidan av den omgående fyrsidiga ställningen, som har en omloppstid av 8 minuter, varunder fyren visar 4 starka blänkar av omkring ½ minuts varaktighet med mörka mellantider av omkring 1 ½ minut. Fyrtornet, som är vitt med 2:ne röda bälten och ligger på en kal bergudde, syns långt till sjöss. Sydvart om tornet ligger nära därintill fyrbetjäningens rödmålade boningshus, och längre ifrån flera lots- och fiskarestugor. Här uppassande lotsar möter fartyg utanför fyren och lotsar till platser såväl uti Grepen som Gävlebukten. Belägenheten av Örskärs fyr gör den till en av de viktigaste fyrarna norr om Stockholm. Utom att den anvisar inloppet till Grepen, ger den rättelse, dels för att undvika det norr om belägna Finngrunden, dels för navigering i farleden öster om Gräsön till Ålandshav, förbi det farliga Grundkallegrundet.”

1874 utbyttes oljelamporna för rovolja mot fotogenlampor med veke.

1910 installerades knallsignalapparat, åtkomlig från vaktrummet på tornet.

Dalén-ljus

1925 utbyttes spegelfyren mot en ny lanternin innehållande lins och dalén-ljus.

Elektriskt ljus

1954 elektrifierades fyren.

Radiofyr

1957 installerades cirkulär radiofyr. Frekvens: 301,1 kHz. Räckvidd: 40 nm.

1965 delautomatiserades fyren.

1968 var tornet 32,7 m högt, målat vitt med två svarta bälten. Omgående lins av 3:e ordningen liten. Dalén-ljus plus elektriskt ljus.

 • Optisk karaktär: Bx(1+2) W 30 s 17,0 M. Lyshöjd: 36,5 m. Ljusstyrka: klar luft 74 000 cd, dis och tjocka 140 000 cd.
 • Cirkulär radiofyr: RC 195. Räckvidd: 40 M. ID-signal: ÖR. Frekvens: 301,1 kHz. Ingick i kedjan Understen, Finngrunden, Svenska Björn, Eggegrund, Örskär.

1978 helautomatiserades fyren.

Lotsbarnskola

1902-1907 hade Örskär lotsbarnskola. Lärare var Charlotta Nyqvist

 • 1902 Charlotta Nyqvist, 170 dagar, 7 elever varav 5 var lots-/fyrbarn
 • 1903 Charlotta Nyqvist, 173 dagar, 7 elever varav 4 var lots-/fyrbarn
 • 1904 Charlotta Nyqvist, 176 dagar, 7 elever varav 3 var lots-/fyrbarn
 • 1905 Charlotta Nyqvist, 103 dagar, 7 elever varav 2 var lots-/fyrbarn
 • 1906 Charlotta Nyqvist, 103 dagar, 7 elever varav 2 var lots-/fyrbarn
 • 1907 Charlotta Nyqvist, 173 dagar, 7 elever varav 2 var lots-/fyrbarn

Övriga år var barnen inackorderade iland och följde undervisningen i sockenskolan.

Avbemanning och personal

1979 avbemannades fyrplatsen, se avbemanning.

För att få reda på vilka som arbetat här klicka på länken: fyrpersonal Örskär

Och sedan

2000 var tornet 32,7 m högt, målat vitt med två svarta bälten.

Nuvarande optik: 4:e ordningen (500 mm Ø) dioptrisk trumlins med 5+5 inslipade ringar, 360°, 1000W 120V glödlampa (reserv 2x60W 10,3V), elklipp, fotocell. Landkabel, batterier, RC

Nuvarande karaktär: LFl(2) 10 s 16,5 M. (2 + 2 + 2 + 4). Lyshöjd: 36,5 m.

3D-bilder ritade av Samuel Hedlund

Örskärs Fyr 1.jpg Örskärs Fyr 2.jpg Örskärs Fyr 3.jpg Örskärs Fyr 4.jpg Örskärs Fyr 5.jpg Örskärs Fyr 6.jpg

Länkar

Klicka på länken: Hemsida

Ur Våra fyrar 1944

Bemanning Fm, Fv, Fb, sem.-vik. halva semestertiden.
Klass Fyrplats klass: II. Enslighetsklass: III. Dyrortsgrupp: B.
Fyrinrättningen Dalén-ljus, lins 3:e ordningen. Mistsignal med knallsignal i tornet. 32 m inklusive lanternin högt fyrtorn byggt av sten.
Läge och natur Stort, 4 km långt och 3 km brett, mycket skogbevuxet skär N Gräsö. Skiljer sig från Gräsö med ett 1000 m brett sund.
Bostäder Fm 3 rum och kök., Fv 2 rum och kök, Fb 3 rum och kök. Inga bekvämligheter.
Hamn Någon egentlig hamn finns ej för fyrplatsen.
Kommunikationer Landresor får företagas när som helst emedan resorna företagas med egna båtar till Gräsö, buss därifrån till Öregrund.
Postanstalt Posten kommer dagligen till platsen.
Handelsbod Gräsö Norrboda. Väg dit: 7 km.
Skola Folkskola Norrboda Gräsö. Inackorderingsbidrag.
Övrigt Diamantborrad brunn. För landförbindelsen erhåller personalen 150 kr årligen. Meteorologisk station finnes men icke stormvarningsstation.

Ur Fyrhandboken

Fyrplatsbostäder Bostadshusen, källare, förråd och uthus upplåtna med utnyttjanderätt till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län. Vandrarhem med 18 bäddar och kafé.
Ägare SjöV äger fyr, fotogenbod och mistsignalmaskinhus (0771-630000)
Kontaktperson Erik Beckman + Katarina Utberg (tillsyningsmän) 0707-912975, 0173-34021, www.orskarsfyr.se . Kontakta även Öregrunds turistbyrå 0173-30555, www.oregrund.nu. Se info på www.skargardsstiftelsen.se ”våra områden”
Vägbeskrivning Bilfärja från Öregrund till Gräsö därefter c:a 22 km bilväg till Örskärssund (norra änden på Gräsö) där bilparkering finns. Det finns även reguljär busservice (UL 854) på Gräsö. Per Mattsson hämtar med båt enl. turlista (plats bokas via fyrplatsen ovan), c:a 10 min. (ca ½ nm) båtfärd (c:a 70:- t.o.r.) därefter 20 min. promenad på Örskär till fyrplatsen.
Övrigt Örskär blev 1684 den andra fyren som byggdes i Sverige. Den var av trä, 70 alnar hög och hade sexsidig lanternin med blyinfattade fönster i 60 fönsterbågar (senare ändrat till 12 bågar med sammanlagt 1260 fönster). Fyren antändes av blixtnedslag 1738 och ersattes 1740 av nuvarande fyrtorn av sten som tillsammans med ”äldre bostadshuset” ritades på 1730 talet av slottsarkitekt Carl Hårleman. Fyrapparaten utgjordes av 5 eller 6 speglar av polerat stål (spegeldiameter 1 aln och 4 tum) med 2 rovoljelampor i varje spegel. År 1769 byttes fyrapparaten ut mot rörliga speglar (4 av förgylld koppar och 1 av stål) samt rovoljelampa. Apparaten tillverkades av J. Norberg och var antagligen världens första blänkapparat. Fyren klassificerades som roterande spegelfyr och dess sken syntes 4 mil. År 1852 byttes trälanterninen ut mot en av järn och fyrapparaten mot en med 12 paraboliska speglar (spegeldiameter 47,5 cm) monterade 3 på var sida av en fyrkantig järnställning, roterande, omloppstid 8 min, urverk med lod (vikt 43,7 kg, lodlina 27 m) och 12 envekiga rovoljelampor (förbrukning 2,6 cl/tim) med oföränderlig oljeyta. Fyren klassificerades nu som omgående spegelfyr, dess sken syntes 4 mil. År 1874 byttes rovoljelamporna mot envekiga fotogenlampor (förbrukning 5 cl/tim) oföränderlig yta.

År 1910 uppsattes knallsignalapparat. År 1925 installerades Dalénljus, ny lanternin och en 3:e ordn. liten (750 mm) dioptrisk trumlins 6 fack á 60° med katadioptrisk krona (vänd nedåt) och krans, roterande på kullager med rotationen driven av gas. Fyren elektrifierades 1954. Örskärs fyr är unik på flera sätt bl.a. saknas trappor men en spiralformad tegelslagen gång inne i tornet leder upp till vaktrummet.

Skydd enligt lag Statligt byggnadsminne 1935 och 2000, fyren och äldre bostadshus.

Se och beställ Svenska Fyrsällskapets Fyrhandbok genom att klicka på länken Fyrhandbok.

Karta över svenska bemannade fyrplatser enligt Våra fyrar 1944

Klicka här för att se fyrarna i Våra fyrar 1944

Öregrundsgrepen

Klicka här för att se fyrarna i Öregrundsgrepen


Jfr Ålands hav, svenskt fyrväsende, fyrljusreflektor, blänk, fyroptik, radiofyr, dalén-ljus, Braun, Hårleman, Norberg, Öregrundsgrepen.